สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที่มีลิขสิทธิ์

สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที่มีลิขสิทธิ์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกการให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที่มีลิขสิทธิ์ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนน 196 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาจำนวน 27 คน มีกรอบการดำเนินงาน 60 วัน

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายว่า เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ ทั้งคนพิการที่บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญาหรือการบกพร่องอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการสามารถเข้าถึงหนังสือและตำราเรียนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายของรัฐ เป็นไปตามแนวทางและเจตจำนงของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในการพัฒนาคนและสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์

โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2537 ที่่เพิ่มเติมข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ์ของคนพิการให้รวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชน แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ์ของนักแสดงให้รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของคนพิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว ที่กำหนดให้รัฐภาคีบัญญัติกฎหมายเพื่อให้รองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์

ขณะที่สมาชิก สนช. อภิปรายสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมาย เพราะเห็นว่าจะเกิดกับคนพิการทางการเห็น เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น อันจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสอดคล้องกันแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ขอบคุณ... https://www.springnews.co.th/view/273678

ที่มา: springnews.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 พ.ค.61
วันที่โพสต์: 1/06/2561 เวลา 10:43:23 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช. เห็นชอบรับหลักการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงงานโฆษณาที่มีลิขสิทธิ์