“ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” พบ กมธ.ฯ รัฐธรรมนูญฯ

แสดงความคิดเห็น

ภาพวาดการ์ตูน รถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนต้องขึ้นได้

วันนี้ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้แทน “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” อันประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายจิตอาสาช่วยคนพิการ เครือข่ายมนุษย์ล้อเครือข่ายศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการทั่วประเทศและเครือข่ายทนายมนุษย์ล้อ เป็นต้น นำโดยนายธีรยุทธ สุคนธวิท นายสนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ นางอาภาณี มิตรทอง นายวันเสาร์ ไชยกุล และ นางสาววลัยพร พนมกุล ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนอ่อนแรง ผู้เจ็บป่วย สตรีใส่รองเท้าส้นสูง และพ่อแม่ที่มีลูกเล็กนั่งรถเข็นเด็ก เป็นต้น

หนังสือร้องเรียน ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ตามที่ ขสมก.ได้นำเสนอร่าง ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๔ ( - ร่าง TOR WEB 4 - ) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และจะปิดรับประกาศในเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ได้เสนอและยืนยันให้มีการแก้ไขสาระสำคัญใน ร่าง ขอบเขตของงาโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ( รถเมล์ ) ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ( NGV ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ๒ ประการ ดังนี้

(๑) รถเมล์ใหม่รวม ๓,๑๘๓ คัน ทั้งรถเมล์ปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดา (รถเมล์ร้อน) จะต้องจัดให้มีระบบอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนในสังคม รวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรถเมล์ทุกคันได้อย่างปลอดภัย และสะดวก

(๒) รถเมล์ใหม่รวม ๓,๑๘๓ คัน ทั้งรถเมล์ปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดาจะต้องมีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนตาบอด และคนหูหนวกสามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่พนักงานบนรถเมล์สื่อสารกับผู้โดยสารทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ระบบเสียง และระบบตัวอักษรวิ่งบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอภาพ เพื่อแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์ เช่น หมายเลขรถประจำทาง จุดหมายปลายทาง ชื่อป้ายจอดรถโดยสารป้ายถัดไป ประกาศกำหนดเวลาออกรถ ประกาศว่ารถถึงจุดหมายปลายทางแล้ว หรือประกาศเตือนภัยต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อเสนอทั้ง ๒ ประการเป็นหัวใจหลักที่ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ขอนำเสนอให้ ขสมก. กำหนดไว้ในร่าง TOR พร้อมทั้ง กำหนดว่า การดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง ๒ ข้อ ผู้โดยสารต้องใช้ได้อย่างทันที ที่ ขสมก. เริ่มใช้รถเมล์ซื้อใหม่ให้บริการผู้โดยสาร มีระบบอำนวยความสะดวกให้ “ประชาชนทุกคนใช้รถเมล์ได้ทุกคัน”

ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปตามหลักกฎหมาย ผลประโยชน์ และความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนทุก/กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนอ่อนแรง ผู้เจ็บป่วย สตรีใส่รองเท้าส้นสูง และพ่อแม่ที่มีลูกเล็กนั่งรถเข็นเด็ก เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Destination) ซึ่งการพัฒนาเมืองและบริการสาธารณะต่างๆ จะต้องมีการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design : UD) ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของรถโดยสารที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการไปแล้วหลายครั้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา และการตอบรับจากคณะกรรมการชุดนี้แต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จาก TOR ครั้งที่ ๑ ถึง ๔ ยังไม่มีการปรับปรุงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในรถโดยสาร ซึ่งคนพิการเองได้เล็งเห็นเจตนาของ ขสมก. ที่จะไม่ปรับปรุงแก้ไข TOR ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

เป็นที่แน่ชัดว่าการกำหนด TOR ฉบับนี้ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มคนพิการซึ่งมีข้อจำกัดในการขึ้นรถเมล์ และขัดต่อกฎหมายหลายฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งพันธะสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ(CRPD) และยุทธศาสตร์อินชอน เป็นต้น

ดังนั้น ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” จึงใคร่ขอความเป็นธรรมจากคณะ กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ผ่านคณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ เพื่อช่วยสอบถาม พิจารณา และหารือกับคณะกรรมการยกร่าง TOR ของ ขสมก. เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ด้อยโอกาสในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะ ในประเทศไทยด้วย

อนึ่ง เวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้ ( ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๖) คณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ ได้เชิญ ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ร่วมหารือกับคณะกรรมการจัดทำ TOR ของ ขสมก. ณ อาคารรัฐสภา

ขอบคุณ...มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๖ ต.ค.๕๖

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๖ ต.ค.๕๖
วันที่โพสต์: 16/10/2556 เวลา 03:35:14 ดูภาพสไลด์โชว์ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” พบ กมธ.ฯ รัฐธรรมนูญฯ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพวาดการ์ตูน รถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนต้องขึ้นได้ วันนี้ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้แทน “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” อันประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายจิตอาสาช่วยคนพิการ เครือข่ายมนุษย์ล้อเครือข่ายศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการทั่วประเทศและเครือข่ายทนายมนุษย์ล้อ เป็นต้น นำโดยนายธีรยุทธ สุคนธวิท นายสนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ นางอาภาณี มิตรทอง นายวันเสาร์ ไชยกุล และ นางสาววลัยพร พนมกุล ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนอ่อนแรง ผู้เจ็บป่วย สตรีใส่รองเท้าส้นสูง และพ่อแม่ที่มีลูกเล็กนั่งรถเข็นเด็ก เป็นต้น หนังสือร้องเรียน ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ตามที่ ขสมก.ได้นำเสนอร่าง ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๔ ( - ร่าง TOR WEB 4 - ) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และจะปิดรับประกาศในเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ได้เสนอและยืนยันให้มีการแก้ไขสาระสำคัญใน ร่าง ขอบเขตของงาโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ( รถเมล์ ) ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ( NGV ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ๒ ประการ ดังนี้ (๑) รถเมล์ใหม่รวม ๓,๑๘๓ คัน ทั้งรถเมล์ปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดา (รถเมล์ร้อน) จะต้องจัดให้มีระบบอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนในสังคม รวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรถเมล์ทุกคันได้อย่างปลอดภัย และสะดวก (๒) รถเมล์ใหม่รวม ๓,๑๘๓ คัน ทั้งรถเมล์ปรับอากาศและรถเมล์ธรรมดาจะต้องมีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนตาบอด และคนหูหนวกสามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่พนักงานบนรถเมล์สื่อสารกับผู้โดยสารทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ระบบเสียง และระบบตัวอักษรวิ่งบนป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอภาพ เพื่อแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์ เช่น หมายเลขรถประจำทาง จุดหมายปลายทาง ชื่อป้ายจอดรถโดยสารป้ายถัดไป ประกาศกำหนดเวลาออกรถ ประกาศว่ารถถึงจุดหมายปลายทางแล้ว หรือประกาศเตือนภัยต่าง ๆ เป็นต้น ข้อเสนอทั้ง ๒ ประการเป็นหัวใจหลักที่ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ขอนำเสนอให้ ขสมก. กำหนดไว้ในร่าง TOR พร้อมทั้ง กำหนดว่า การดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง ๒ ข้อ ผู้โดยสารต้องใช้ได้อย่างทันที ที่ ขสมก. เริ่มใช้รถเมล์ซื้อใหม่ให้บริการผู้โดยสาร มีระบบอำนวยความสะดวกให้ “ประชาชนทุกคนใช้รถเมล์ได้ทุกคัน” ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปตามหลักกฎหมาย ผลประโยชน์ และความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนทุก/กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนอ่อนแรง ผู้เจ็บป่วย สตรีใส่รองเท้าส้นสูง และพ่อแม่ที่มีลูกเล็กนั่งรถเข็นเด็ก เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Destination) ซึ่งการพัฒนาเมืองและบริการสาธารณะต่างๆ จะต้องมีการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design : UD) ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ “ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของรถโดยสารที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการไปแล้วหลายครั้งต่อคณะกรรมการร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา และการตอบรับจากคณะกรรมการชุดนี้แต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จาก TOR ครั้งที่ ๑ ถึง ๔ ยังไม่มีการปรับปรุงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในรถโดยสาร ซึ่งคนพิการเองได้เล็งเห็นเจตนาของ ขสมก. ที่จะไม่ปรับปรุงแก้ไข TOR ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นที่แน่ชัดว่าการกำหนด TOR ฉบับนี้ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มคนพิการซึ่งมีข้อจำกัดในการขึ้นรถเมล์ และขัดต่อกฎหมายหลายฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งพันธะสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ(CRPD) และยุทธศาสตร์อินชอน เป็นต้น ดังนั้น ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” จึงใคร่ขอความเป็นธรรมจากคณะ กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ผ่านคณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ เพื่อช่วยสอบถาม พิจารณา และหารือกับคณะกรรมการยกร่าง TOR ของ ขสมก. เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ด้อยโอกาสในการใช้บริการรถเมล์สาธารณะ ในประเทศไทยด้วย อนึ่ง เวลา ๐๙.๓๐ น. วันนี้ ( ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๖) คณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์ ได้เชิญ ภาคีเครือข่ายประชาชน : ทุกคนขึ้นรถเมล์ได้ทุกคัน” ร่วมหารือกับคณะกรรมการจัดทำ TOR ของ ขสมก. ณ อาคารรัฐสภา ขอบคุณ...มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๖ ต.ค.๕๖

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...