บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยผู้พิการมาตรา ๑๘

นพ.ประดิษฐ์ สินธรณงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องทบทวน และปรับปรุงอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรา ๑๘ (๔) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเพิ่มอัตราการจ่ายช่วยเหลือสำหรับผู้ให้บริการจะเท่ากับผู้รับบริการ คือ เพิ่มจากปัจจุบัน ๒ เท่า และกรณีพื้นที่เสี่ยงภัยจะเพิ่มอัตราจ่ายเป็น ๔ เท่า สำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๔๑ ให้ชดเชยความเสียหายแก่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อัตราการจ่ายชดเชยได้มีการปรับอัตราเพิ่มเป็นวงเงิน ๒ เท่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำหรับการปรับอัตราการจ่ายใหม่ ได้แก่ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการ รักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบรุนแรงต่อการดำรงชีวิต ข้อบังคับใหม่จ่าย ๒๔๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ข้อบังคับใหม่จ่าย ๑๐๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ บาท และบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ข้อบังคับใหม่จ่ายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (คมชัดลึกรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๕ ก.พ.๕๖)

ที่มา: คมชัดลึกรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๕ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 8/02/2556 เวลา 05:09:49