พม.ตั้งเป้าปี66 หนุนเอกชนจ้างงานคนพิการกว่า 68,000 คน

พม.ตั้งเป้าปี66 หนุนเอกชนจ้างงานคนพิการกว่า 68,000 คน

อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดพม.เผยปี2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตั้งเป้าหนุนการจ้างงานคนพิการกว่า 68,000 คน เปิดโอกาส สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและเลี้ยงครอบครัว

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ สมาคมคนพิการ คนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภาณุรังสี A-B โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน (100 : 1) เศษที่เกิน 50 ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จ้างคนพิการ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ เช่น ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลสถานประกอบการทั้งประเทศมีจำนวน 14,444 แห่ง ที่เข้าข่ายที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งปี 2565 มีการจ้างงานคนพิการ จำนวน 63,904 คน โดยปี 2566 มีเป้าหมายการจ้างงานคนพิการ จำนวน 68,234 คน ในขณะที่การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนหนึ่งได้นำมาให้คนพิการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ขอบคุณ... https://www.posttoday.com/general-news/695552

ที่มา: posttoday.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มิ.ย.66
วันที่โพสต์: 8/06/2566 เวลา 14:22:14 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.ตั้งเป้าปี66 หนุนเอกชนจ้างงานคนพิการกว่า 68,000 คน