จ้างงานคนพิการปี 2566 ทะลุเป้าสร้างรายได้ให้คนพิการเกือบ 400 ล้านบาท

จ้างงานคนพิการปี 2566 ทะลุเป้าสร้างรายได้ให้คนพิการเกือบ 400 ล้านบาท

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งสร้างโอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อให้ผู้พิการมีงาน มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงาน เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีสถานประกอบการ 341 แห่ง ให้ความสนใจตอบรับให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน จำนวน 3,315 คน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ถือว่าเกินเป้าหมายถึง 184% จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการเกือบ 400 ล้านบาทต่อปี

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานเร่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในคนไทยทุกกลุ่ม โดยเริ่มสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มาตั้งแต่ปี 2565 เพราะเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของผู้พิการที่ยังมีความสามารถ มีความพร้อมที่จะทำงานดูแลตนเองโดยไม่ยอมเป็นภาระใคร จึงตั้งเป้าจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้นปีละ 20% เพื่อให้ผู้พิการมีงานทำถ้วนหน้า โดยเฉพาะคนพิการในพื้นที่ห่างไกล สามารถทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง

ขอบคุณ... https://bit.ly/3MU4bfO (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 เม.ย.66
วันที่โพสต์: 19/04/2566 เวลา 10:46:29 ดูภาพสไลด์โชว์ จ้างงานคนพิการปี 2566 ทะลุเป้าสร้างรายได้ให้คนพิการเกือบ 400 ล้านบาท