สมุทรสาครสร้างความตระหนักสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด

สมุทรสาครสร้างความตระหนักสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ อินเตอร์โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร นางอารยา ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการ องค์กรคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมงาน

นางอารยา ศิวาธรณิศร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ได้กำหนดสิทธิของคนพิการไว้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการให้บริการทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสั่งคม และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการภาคเอกชน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการ ในสัดส่วน 100 ต่อ 1 ตามมาตรา 33* การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34* รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพตามมาตรา 35* กรณีที่สถานประกอบการไม่ประสงค์หรือไม่สามารถจ้างงานคนพิการ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการขับเคลื่อนด้านการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2566 จำนวน 658 แห่ง และเพื่อให้สอดคล้อง นโยบายรัฐบาล "ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคมในการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"ตามแนวทางที่ว่า "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง "ตามนโยบายของรัฐบาลและตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 255- และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566ได้อย่าแท้จริงและมีประสิทธิผล ต่อไป

ขอบคุณ... https://bit.ly/3Yw4U9Q (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 7/02/2566 เวลา 11:00:24 ดูภาพสไลด์โชว์ สมุทรสาครสร้างความตระหนักสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด