จัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ

จัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ

นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายอิทธิพร แก้วนุ้ย ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง ของบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประสงค์ให้สิทธิคนพิการ อำเภอนาโยง และอำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ) ผลการตรวจสอบ พบว่า การให้สิทธิแก่คนพิการ ครบจำนวนตามรายชื่อที่แจ้งให้สิทธิฯ คนพิการรับทราบรายละเอียดของการให้สิทธิฯ เงื่อนไขในสัญญา มูลค่า ระยะเวลาตามสัญญา รูปแบบการดำเนินการ พร้อมเข้ารับสิทธิฯ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

อีกทั้ง รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส กำหนดให้มีมาตรการดูแลคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง คนพิการ อย่างเหมาะสม ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยกรมการจัดหางาน มีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสแก่คนพิการ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ขอบคุณ... https://bit.ly/3Drogoc (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค. 66
วันที่โพสต์: 31/01/2566 เวลา 10:07:27 ดูภาพสไลด์โชว์ จัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฯ