รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุน หนุนจ้างงานคนพิการ

รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุน หนุนจ้างงานคนพิการ

ปลัดแรงงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ส่งเสริมเอกชนให้อาชีพคนพิการ แทนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัท/หน่วยงานในตลาดทุนที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทำให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายบุญชอบกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาสในการอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง

และกระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนที่ต้องการทำงานได้มีงานทำ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้เล็งเห็นว่าการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อคนพิการและครอบครัวมากกว่าให้สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุน จึงได้ศึกษา พ.ร.บ. ดังกล่าวโดยละเอียด เห็นว่า มาตรา 35 ที่กำหนดให้สถานประกอบการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วยงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ เป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อคนพิการมากกว่า

แต่ขาดการชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ จึงได้มอบนโยบายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ส่งเสริมให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ หากไม่สามารถจ้างงานตามมาตรา 33 คือ จ้างเป็นพนักงานประจำได้ ก็ขอให้ดำเนินการตามมาตรา 35 ก่อน หากยังไม่ได้จริง ๆ ค่อยส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

“ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง ในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการได้จ้างงานคนพิการ และขอชื่นชมบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ที่ได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 เป็นอย่างดี

จนได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการในครั้งนี้ และขอเชิญชวนบริษัท/หน่วยงานในตลาดทุนทุกหน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมจ้างงานคนพิการเช่นเดียวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่องค์กร เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างบุญทำกุศลด้วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากแล้ว ท่านจะได้รับประโยชน์ในการประกอบกิจการของท่านเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1125532

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ย.65
วันที่โพสต์: 23/11/2565 เวลา 10:47:19 ดูภาพสไลด์โชว์ รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุน หนุนจ้างงานคนพิการ