โฆษกแรงงาน เยี่ยมกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา หนุนอาชีพคนพิการ

โฆษกแรงงาน เยี่ยมกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา หนุนอาชีพคนพิการ

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มหัตถกรรมนกยูงจากใบตาล หรือ กลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา โดยมี นายอินทัช หงษ์ทอง ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ กลุ่มหัตถกรรมนกยูงจากใบตาล อ.ระโนด จ.สงขลา

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนคนพิการกว่า 3 แสนคน ที่ไม่มีงานทำ แต่มีความพร้อม มีศักยภาพในการทำงาน เพียงแค่ยังขาดโอกาสในการแสดงออกถึงศักยภาพที่มี ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการ มีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานให้คนพิการมากขึ้น ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เช่นเดียวกับคนพิการในพื้นที่ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ที่ได้รับการฟื้นฟูร่างกายและได้รับการฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ สาขางานประดิษฐ์ การทำผลิตภัณฑ์นกยูงจากใบตาล โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 สงขลา สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หลังจากนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2561 ชื่อว่า “หัตถกรรมนกยูงจากใบตาล : โหนดศิลป์” เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เช่น ของที่ระลึกจากใบตาล พวงกุญแจจากใบตาล กรอบรูป ภาพวาดด้วยสีน้ำ ภาชนะจากใบตาล กล่องทิชชู เป็นต้น และยังคงพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 10 คน สามารถสร้างรายได้เดือนละ 3,000-5,000 บาทต่อคน

โฆษกแรงงาน เยี่ยมกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา หนุนอาชีพคนพิการ

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า กลุ่มโหนดศิลป์ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา และสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา จนทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อีกจำนวนมาก และได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณตามการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการจัดหางาน (กกจ.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทำให้กลุ่มโหนดศิลป์เป็นต้นแบบของการพัฒนาและการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ สามารถดึงดูดลูกค้าที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนพิการ

“การที่คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้หมายถึงการมีศักดิ์ศรี มีพื้นที่ยืนทั้งในครอบครัวและสังคม เกิดความสุขในชีวิต เพราะมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ไม่เป็นภาระของคนอื่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่ดี มีเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย แบ่งเบาความทุกข์ ปันความสุข อาชีพสำหรับคนพิการจึงเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต” นางเธียรรัตน์กล่าว

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3688885

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ย.65
วันที่โพสต์: 23/11/2565 เวลา 10:42:31 ดูภาพสไลด์โชว์ โฆษกแรงงาน เยี่ยมกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา หนุนอาชีพคนพิการ