กระทรวงแรงงานตั้งเป้า เอกชนจ้างงานผู้พิการตาม ม.35 เพิ่มขึ้น 20%

กระทรวงแรงงานตั้งเป้า เอกชนจ้างงานผู้พิการตาม ม.35 เพิ่มขึ้น 20%

ภาคเอกชนร่วมส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 ในปี 2565 ทะลุเป้า 149% กระทรวงแรงงานตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 20% ในปีหน้า

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงานได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชนจำนวน 196 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ และได้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้วทั้งสิ้น 1,499 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,000 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมาย 149% ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 171,253,255 บาทต่อปี

ปี 2566 กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยขยายการมีงานทำให้ผู้พิการเพิ่มขึ้น 20% จากปีนี้ที่มีการจ้างงานคนพิการ 1,499 คน จะเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คนในปีหน้า นอกจากนี้ สำหรับผู้พิการที่ไม่พร้อมรับงานจ้างเหมาบริการทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ ยังสามารถรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าแทนได้

“กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแล ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ขานรับนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนพิการอย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสิทธิในการให้สัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จ้างเหมาบริการ ฝึกงาน ให้การอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพ และให้ความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอใช้สิทธิของคนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง/สถานประกอบการ

ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 114,245 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565) ที่ผ่านมามีคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,546 ราย แบ่งเป็นคนพิการรับสิทธิ 10,531 คน ผู้ดูแลรับสิทธิแทน 4,015 คน จากนายจ้างภาครัฐและเอกชน 1,956 แห่ง ก่อให้เกิดรายได้โดยประมาณ 1,661,807,770 บาทต่อปี” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

สำหรับคนพิการที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้สิทธิจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1056867

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.ย.65ฟ
วันที่โพสต์: 23/09/2565 เวลา 11:00:21 ดูภาพสไลด์โชว์ กระทรวงแรงงานตั้งเป้า เอกชนจ้างงานผู้พิการตาม ม.35 เพิ่มขึ้น 20%