กทม. เสริมทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กทม. เสริมทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (20 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดภาคเรียนโครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร Res-Q Farm ผู้แทนเกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) เขตหนองจอก

กทม. เสริมทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพให้แก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง และให้คนพิการได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหลักสูตรการเรียน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการผลิตเห็ดเพื่อการค้า 2.หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ 3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4.หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม (หลักสูตรบาริสต้าเบื้องตัน) 5.หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิก หลักสูตรละ 15 คน รวม 75 คนต่อโรงเรียน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 150 คน ตั้งแต่เดือนเม.ย -ก.ย.65 สำหรับผู้เรียนที่มีชั่วโมงเรียนครบ 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

กทม. เสริมทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ โดยพยายามส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างเพียงพอและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมนับเป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) โดยการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพตามความเหมาะสมให้กับผู้พิการ ให้สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเอง และครอบครัว หรือสามารถสมัครเข้าทำงานในองค์กรและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ประชาชน รวมทั้งผู้พิการในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ และยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้สมบูรณ์แข็งแรงได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เห็นความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านคนพิการของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด กรุงเทพมหานครขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานและเป็นกำลังใจในการสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้านต่อไป

ขอบคุณ... https://mgronline.com/qol/detail/9650000048110

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 23/05/2565 เวลา 11:00:36 ดูภาพสไลด์โชว์ กทม. เสริมทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ