"เครือเจริญโภคภัณฑ์" เปิดโครงการ “ 60+ Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ"

"เครือเจริญโภคภัณฑ์" เปิดโครงการ “ 60+ Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ"

เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมคนพิการและผู้สูงวัยมีงานทำ สนับสนุนภารกิจมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เปิดโครงการ “ 60+ Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ" สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายวิบูลย์ คูสกุล ที่ปรึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ นายสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร CPF ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพด้านธุรกิจร้านอาหารและบริการให้แก่คนพิการและผู้สูงวัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านราชวิถี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯด้วย

ในโอกาสนี้ นายเตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกฯ (APCD) ได้ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ "60+ Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ" ว่าเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยงบประมาณ 10.2 ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้คนพิการสามารถทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนในสถานการณ์จริง ขายจริง ฝึกให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและพฤติกรรม เพื่อให้คนพิการมีความคุ้นเคยกับชุมชน มีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากอุปสรรค ก่อนที่คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปทำงานกับภาคเอกชนในธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงแรม เพื่อให้มีรายได้ สามารถดำรงชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนองแนวพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนพิการ ทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ขององค์การสหประชาติอีกด้วย พร้อมกันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ APCD ด้วย

โครงการ 60+Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ ดำเนินการโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยทำการออกแบบการก่อสร้างและขยายพื้นที่ทำครัวและร้านอาหารในอาคารฝึกอบรมของศูนย์ APCD จัดซื้ออุปกรณ์ทำครัวและวัสดุเครื่องใช้ในร้านอาหารปรับปรุงพร้อมทั้งตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักอารยะสถาปัตย์ (universal design) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการได้โดยปราศจากอุปสรรค ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ด้านออทิสติกและพิการด้านสติปัญญาปฏิบัติงานฝึกอาชีพ และเริ่มใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้พิการได้ปฏิบัติงานจริงในโครงการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/337395

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 เม.ย.65
วันที่โพสต์: 7/04/2565 เวลา 12:40:46 ดูภาพสไลด์โชว์ "เครือเจริญโภคภัณฑ์" เปิดโครงการ “ 60+ Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพี ฝึกอาชีพคนพิการ"