กลุ่มอาชีพคนพิการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มเพิ่มอาชีพมีรายได้ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

กลุ่มอาชีพคนพิการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มเพิ่มอาชีพมีรายได้ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

เปิดโรงน้ำดื่มคนพิการตำบลแม่คะตวน “น้ำดื่มสบเมย” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการถือว่าเป็นการพัฒนาคนพิการแบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

วันนี้ 1 มีนาคม 2565 นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด โรงน้ำดื่มคนพิการ โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอสบเมย ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ช่องสอน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายก อบต.แม่คะตวน ผอ.รร.ชุมชนบ้านผาผ่า ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด โรงน้ำดื่มคนพิการตำบลแม่คะตวน “น้ำดื่มสบเมย” ที่606 หมู่ 1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

น.ส.ปทิตตา ก้อนมณี ที่ปรึกษากลุ่มโรงน้ำดื่มสบเมย กล่าว่า น้ำดื่มคนพิการตำบลแม่คะตวน จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพของคนพิการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มภายใต้ชื่อ “น้ำดื่มสบเมยคนพิการตำบลแม่คะตวน โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน จัดทำโรงน้ำดื่มสบเมย” ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการ โดยทางบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการจัดหางาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับกลุ่มโรงน้ำดื่มสบเมย เป็นการรวมตัวกันของคนพิการ ในตำบลแม่คะตวน จำนวน 18 คน ประกอบกิจการโรงน้ำดื่ม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,686,300 บาท ได้นำไปใช้เป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงน้ำดื่ม ค่าเครื่องกรองน้ำดื่ม จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ และใช้เป็นค่าบริหารจัดการของโรงน้ำดื่มสบเมย ที่สมาชิกคนพิการในกลุ่มเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการดำเนินงานการเปิดจำหน่ายน้ำดื่มให้กับคนในชุมชน ในส่วนของรายได้ที่ได้รับจากจำหน่ายน้ำดื่มจะเก็บรวบรวมนำฝากในบัญชีธนาคารเป็นรายได้ของกลุ่ม จัดเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงาน และจะนำเงินในส่วนที่เป็นผลกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก สำหรับคนพิการที่มาทำงานในโรงน้ำดื่มจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานอีกทาง รูปแบบการดำเนินงานมุ่งสร้างอาชีพและสร้างกิจกรรมด้านอาชีพที่มีความยั่งยืนให้กับกลุ่มคนพิการ ที่จะสามารถดำเนินการได้ต่อไปในระยะยาว

พม.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนพิการที่ได้รับโอกาสในด้านอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการถือว่าเป็นการพัฒนาคนพิการแบบยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคนพิการ ประการสำคัญการที่คนพิการได้มีอาชีพมีรายได้ทำให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการยอมรับจากสังคม นอกจากนั้นยังส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อคนพิการ การส่งเสริมอาชีพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้และมีความยั่งยืน การดำเนินงานของโรงน้ำดื่มสบเมยนั้น เป็นที่น่าสนใจยิ่งเพราะเป็นการดำเนินการโดยคนพิการ ที่มีข้อจำกัดด้านร่างกายแต่กลับสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากนั้นการดำเนินงานของ “โรงน้ำดื่มสบเมย” ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความร่วมมือกันของคนพิการในการรวมตัวกันทำให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการที่จะสร้างผลิตผลที่ดีสามารถแข่งขันในท้องตลาดในอนาคตได้

ขอบคุณ... https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1946214/

ที่มา: chiangmainews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 มี.ค.65
วันที่โพสต์: 2/03/2565 เวลา 10:01:52 ดูภาพสไลด์โชว์ กลุ่มอาชีพคนพิการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มเพิ่มอาชีพมีรายได้ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี