ก.แรงงาน ชวนเอกชนจ้างงานผู้พิการ ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุน

ก.แรงงาน ชวนเอกชนจ้างงานผู้พิการ ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุน

กระทรวงแรงงานชวนนายจ้างเปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 จ้างผู้พิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุน โดยปี 2565 มีภาคเอกชนร่วมโครงการ 181 บริษัท จ้างผู้พิการแล้ว 1,400 คน

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้สิทธิแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35

โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ใกล้บ้าน มีเป้าหมายการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมปี 2565 จำนวน 1,000 คน และเตรียมขยายการมีงานทำให้คนพิการ มีงานและรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภายใน 4 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวงแรงงานพร้อมสนองต่อนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จึงเน้นสร้างโอกาสแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง/คนพิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“การจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จะช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป

มีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 181 แห่ง อาทิ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ บมจ.แคล – คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) สาขาเพชรบุรีและสาขาสมุทรสาคร กลุ่มบริษัท อเด็กโก้ ประเทศไทย และบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ให้สิทธิคนพิการตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปีนี้ถึง 1,400 คน เพิ่มจากเป้าหมายร้อยละ 40 ก่อให้เกิดรายได้ 159,943,425 บาทต่อปี”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องการมีงานทำทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และคนพิการ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการที่มีทั้งศักยภาพ และความต้องการที่จะทำงานเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

“กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ชักชวนนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่ใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ และได้รับรายได้จากการทำงานโดยตรง

โดยมีผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,400 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย การได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางสติปัญญา ทางการมองเห็น และทางการเรียนรู้ ตามลำดับ ได้ทำงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการทั่วไป พนักงานทำความสะอาด คนสวน เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยบริการสาธารณะ 3 อันดับแรกที่มีความพร้อมรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียน ตามลำดับ

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/csr-hr/news-847322

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 24/01/2565 เวลา 10:58:51 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงาน ชวนเอกชนจ้างงานผู้พิการ ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุน