เปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

เปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

(20 ม.ค. 65) เวลา 13.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กอ.รมน.กทม. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่เขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก

เปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ซึ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่างๆ ให้ประชาชนผู้ว่างงานที่ต้องการมีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และคนพิการได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพตามความถนัด ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านทักษะอาชีพแก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 5 วิชา ได้แก่ หลักสูตรการผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดโคนน้อย หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม และหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออแกนิค สำหรับการจัดทำแปลงเกษตร ศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ นับว่าเป็นศูนย์ต้นแบบเรียนรู้และฝึกอาชีพด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ ส่งเสริมให้ความรู้ทักษะด้านการเกษตรที่สอดคลองกับบริบทเมือง ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยได้ออกแบบพื้นที่ทำแปลงเกษตร เพื่อให้มีความเหมาะสมพร้อมให้บริการคนพิการทำกิจกรรมในแปลงเกษตร การจัดให้มีทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทางเดินด้านในมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง คนพิการสามารถเข้า-ออกเรียนรู้ได้ทุกจุด การจัดทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ประดับตกแต่ง และโรงเรือนเพาะเห็ด ให้มีความสอดคล้องกับข้อจำกัดของคนพิการที่มาเรียนรู้ โดยปลูกลงดินและปลูกบนโต๊ะปลูกผัก พร้อมทั้งจัดทำองค์ประกอบที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ เช่น ข้อมูลต้นไม้ ป้ายชื่อต้นไม้ QR Code การปลูกพืช การทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชแบบไม่พลิกกลับกอง การทำสารสกัดไล่แมลง เป็นต้น

เปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ และส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่อง สำนักพัฒนาสังคมนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก โดยเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับคนพิการ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรด้วย ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกระดับคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานด้านการเกษตรยังส่งเสริมให้คนพิการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอีกด้วย

ที่มา #ข่าวกรุงเทพมหานครโดยสำนักประชาสัมพันธ์#FB สุชาติ โอวาสวรรณสกุล

ขอบคุณ... https://bit.ly/3tInNdm

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 21/01/2565 เวลา 11:26:30 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)