สร้างงานสร้างอาชีพ จ้างงานชุมชนส่งเสริมอาชีพอิสระและจ้างงานภาครัฐ

สร้างงานสร้างอาชีพ จ้างงานชุมชนส่งเสริมอาชีพอิสระและจ้างงานภาครัฐ

ขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน “สุชาติ ชมกลิ่น” และอธิบดีกรมการจัดหางาน “ไพโรจน์ โชติกเสถียร” ที่มีนโยบายสนับสนุน ”การสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ”ทั้งในส่วนภาครัฐและส่วนภาคเอกชนโดยมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงแรงงานกับภาคธุรกิจเอกชนระดับประเทศ เพื่อให้สนับสนุน

”การสร้างงานสร้างอาชีพ”แก่กลุ่มคนพิการทุกประเภท ทั้งระบบ เน้นการจ้างงานชุมชน การส่งเสริมอาชีพอิสระ และการพัฒนาระบบงาน โดยมี”สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 10 เขต ”เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ นับว่า

”เป็นนโยบายและการจัดการเชิงระบบ”ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมุ่งหมายให้ กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนให้คนพิการได้มีงานทำ ทั้งการจ้างงานกระแสหลัก การจ้างงานทางเลือก และอาชีพอิสระ เป็นการทำงานที่ไม่ผิดฝาผิดตัว กรมการจัดหางาน ดูแลเรื่อง การมีงานทำของคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดูแลเรื่อง คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ ภาคธุรกิจ ทำหน้าที่ จ้างงานและส่งเสริมอาชีพ องค์กรคนพิการทุกระดับทำหน้าที่ประสานและสนับสนุน ที่น่าชื่นชมคือ องค์กรด้านคนพิการในทุกระดับ ทุกพื้นที่ มีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญ

ในส่วนกลุ่มบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว” ซึ่งมีความหลายหลายในศักยภาพ และอาจมีข้อจำกัดในการสื่อสารและปรับตัวในสังคม ก็มีทางเลือกที่จะ”มีรายได้ มีงานทำ และมีอาชีพ”เช่นกัน

ในภาคีเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และมูลนิธิออทิสติกไทยทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทระดับประเทศ โดยสนับสนุนทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ คือTraining Center /IREACH Center ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 8ปี และขยายไปทั่วประเทศ มีทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพด้านดิจิตอล มีระบบJob Coach ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาศึกษาดูงานและนำไปขยายผล จนถึงระบบการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพอิสระ

บริษัทที่ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จำกัดบริษัทบี-ควิก จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่(ประเทศไทย)จำกัด

เริ่มต้นปี 2565 คณะทำงานร่วม ระดับพื้นที่ จึงหารือกับภาคธุรกิจที่จ้างงานบุคคลออทิสติกบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัว บริษัทแรกที่เข้าพบ คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) โดย คุณวรรัตน์ เลาหธนะกรู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ คณะทำงานฯซึ่งมี คุณศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิออทิสติกไทย คุณทิพวรรณ ธงศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10 คุณกิจจาพร ชื่นบุญ เลขาธิการมูลนิธิ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) พร้อมคณะ หารือ และรายงานการเปิด”โครงการการจ้างงานและการดำเนินงาน”ตามแผนที่เสนอไว้ รวมถึงหน่วยที่คนพิการเข้าไปปฎิบัติงานในพื้นที่ ให้บริษัทมั่นใจว่า “คนพิการ บุคคลออทิสติก มีงานทำ มีรายได้ และดำเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขในชุมชน”

ขอบคุณ หน่วยนโยบาย “กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน”หน่วยปฎิบัติ “สำนักงานจัดหางาน” ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก มูลนิธิออทิสติกไทย

ชูศักดิ์ จันทยานนท์

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 10/01/2565 เวลา 11:00:39 ดูภาพสไลด์โชว์ สร้างงานสร้างอาชีพ จ้างงานชุมชนส่งเสริมอาชีพอิสระและจ้างงานภาครัฐ