"ซีพีเอฟ" หนุนจ้างงานคนพิการ ดูแลกลุ่มเปราะบาง

"ซีพีเอฟ" หนุนจ้างงานคนพิการ ดูแลกลุ่มเปราะบาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่มรวม 13 บริษัท ในงานวันคนพิการสากล ปี 2564

โดยในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี โดยมีนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหาร เข้ารับโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีที่จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) รางวัลที่ได้รับนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนพิการ หรือกลุ่มคนเปราะบางให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจยึดมั่นตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ (ประเทศ ประชาชน และบริษัท) โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและกลุ่มคนเปราะบาง โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินโครงการจ้างงานคนพิการได้มีงานทำตามศักยภาพ ช่วยให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม

ตลอดจนสนับสนุนคนพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “สังคมพึ่งตน” หนึ่งใน 3 เสาหลักกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน (CPF 2030 Sustainability in Action) ส่งผลให้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

“ซีพีเอฟภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ตอกย้ำให้เห็นว่าซีพีเอฟมีนโยบายที่ให้ความสำคัญและยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลาย เพราะเราตระหนักดีว่า พนักงานทุกคน รวมทั้ง คนพิการ มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำงาน และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน" นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

การจัดจ้างคนพิการ ดำเนินตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ้างคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1 ซึ่ง ปัจจุบัน ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม 13 บริษัท ได้มีการจ้างงานคนพิการโดยตรงทั้งหมด 750 คน โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบแรก ม.33 ที่จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ รวม 185 คน โดยให้ทำงานด้านบัญชี การทำงานด้านธุรการ เป็นต้น

สำหรับรูปแบบที่ 2 ม.33 ที่เป็นการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 564 คน เช่น ทำงานเป็นผู้ช่วยงานที่วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน รวมทั้งจัดจ้างคนพิการช่วยงานโรงเรียนที่เข้าโครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" รวม 260 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย และรูปแบบที่ 3 ม.35 เป็นการให้สัมปทานร้านค้าแก่คนพิการขายของในโรงงาน จำนวน 1 คน

สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซีพีเอฟได้ปรับการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมคนพิการในชุมชนต่างๆ เป็นการติดตามสอบถามความเป็นอยู่และการทำงานผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค รวมถึงความต้องการความช่วยเหลือ อาทิ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ขณะเดียวกัน โรงเรียนในโครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" ยังได้ประโยชน์จากการที่มีคนพิการช่วยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/business/975577

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ธ.ค.64
วันที่โพสต์: 7/12/2564 เวลา 10:19:56 ดูภาพสไลด์โชว์ "ซีพีเอฟ" หนุนจ้างงานคนพิการ ดูแลกลุ่มเปราะบาง