สสว. จับมือพันธมิตรภาคเอกชน เสริมแกร่ง SME สนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน

สสว. จับมือพันธมิตรภาคเอกชน เสริมแกร่ง SME สนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน

สสว. จับมือ SME D Bank และภาคเอกชน ได้แก่ ยูนิลีเวอร์ กูเกิ้ล ประเทศไทย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมสร้างโครงการส่งเสริมธุรกิจ SME ที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 51% มีความหลากหลายในองค์กร ผลักดันให้เป็นซัพพลายเออร์ของยูนิลีเวอร์ในอนาคต

สสว. กับพันธมิตรภาคเอกชน ได้จัดโครงการส่งเสริมธุรกิจ SME ที่มีสัดส่วนผู้ประกอบการผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นเกิน 51% ของผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กลายเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการมากกว่า 100 ราย ตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการ และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โครงการสู่การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพการทำธุรกิจ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความหลากหลาย ความรู้ทางด้านดิจิทัล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมผู้ประกอบการสำหรับโลกแห่งการทำงานในอนาคต ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ผ่านช่องทางการอบรมออนไลน์ และเมื่อผ่านการอบรม จะสามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นซัพพลายเออร์ของยูนิลีเวอร์ต่อไป

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. มีแผนการส่งเสริมความเท่าเทียมในผู้ประกอบการ อาทิ การดำเนินการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี การเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMEs) ซึ่งมีการศึกษาสถานะของผู้ประกอบการสตรี และนโยบาย SME ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสตรีในทั้ง 10 ประเทศอาเซียน

อีกทั้ง สสว. อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่างแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 ปี 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และเป็นแผนที่ระบุแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการส่งเสริม SME ของไทย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงการนำประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศระบุไว้ในภาพรวมของแผนส่งเสริมฯ ดังกล่าวด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่เน้นในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำและการส่งเสริมความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกระดับ

นอกจากนี้ สสว. ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการสตรีเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่เครือข่ายนานาชาติต่อไปอีกด้วย

“สสว. ได้ดำเนินการและผลักดัน SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการสนับสนุน SME ในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate Procurement) ต่อไปในอนาคต ในการร่วมมือกับกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ ครั้งนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สำหรับการส่งเสริมเอสเอ็มอี เพื่อเข้าสู่การจัดจ้างในองค์กรขนาดใหญ่ตามแผนที่ได้วางไว้ต่อไป” ผอ. สสว. ระบุ

นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เราไม่สามารถมีธุรกิจที่แข็งแรงได้หากโลกและสังคมของเราป่วย เช่นเดียวกันเราไม่สามารถมีเศรษฐกิจที่ดีได้โดยปราศจากการเติบโตของ SME ซึ่งพวกเขาถือเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทบทุกอย่างในโลก

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ยูนิลีเวอร์จึงได้เพิ่มความพยายามในเรื่องนี้เป็นสองเท่า เพราะเชื่อว่าเราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังแห่งความดี โดยความเท่าเทียมในสังคมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเท่านั้น แต่ในแง่ของวิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนา ความศรัทธา และภูมิหลังทั้งหมด ให้เข้าไปอยู่ในฐานซัพพลายเออร์ของเรา

ซึ่งเราสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อความเท่าเทียมผ่านซัพพลายเออร์รายใหญ่ให้ตอบสนองต่อพันธกิจที่จะเพิ่มความหลากหลายและความเท่าเทียมให้มากขึ้นโดยใช้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้น เราเชื่อว่าหากเราเปิดโอกาสและสร้างสภาพแวดล้อมให้ SME มีความพร้อม พวกเขาจะสามารถทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ นอกจากยูนิลีเวอร์ได้อีกด้วย

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/news/969512

ที่มา: bangkokbiznews.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 3/11/2564 เวลา 11:33:21 ดูภาพสไลด์โชว์ สสว. จับมือพันธมิตรภาคเอกชน เสริมแกร่ง SME สนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน