ก.แรงงาน จี้นายจ้างยื่นเอกสารตามม.35 ใน 31 ธ.ค. นี้

ก.แรงงาน จี้นายจ้างยื่นเอกสารตามม.35 ใน 31 ธ.ค. นี้

กระทรวงแรงงาน จี้นายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ที่ประสงค์ให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตาม ม.35 เร่งยื่นเอกสารกับกรมการจัดหางาน ใน 31 ธ.ค. นี้

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เลี้ยงตนเองได้ โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

โดยมาตรา 33 ระบุให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/สถานประกอบการรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน และ มาตรา 35 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งการยื่นเอกสารการให้สิทธิตามมาตรา 35 ต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

'' ขณะนี้ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการขอยื่นเอกสารให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 35 ยื่นความจำนงกับกรมการจัดหางาน ในท้องที่ๆเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และในจังหวัดอื่นๆ แจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด'' นายสุชาติ กล่าว

ในส่วนของ การดูแล คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนพิการนั้น กระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแบบแผนแห่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

ก.แรงงาน จี้นายจ้างยื่นเอกสารตามม.35 ใน 31 ธ.ค. นี้

ขณะนี้มีผู้พิการในประเทศไทยจำนวนกว่า 1.9 ล้านคน เป็นคนพิการที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน 842,999 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จากสถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2562 นั้น มีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 14,451 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 69,953 คน โดยมาตรา 33 เป็นการจ้างงานโดยตรงระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการจำนวน 38,150 คน กระทรวงแรงงานมีส่วนช่วยเหลือโดยการขึ้นทะเบียนคนพิการที่ประสงค์จะทำงาน ประสานส่งต่อเพื่อให้นายจ้างคัดเลือกและบรรจุงาน (ในปี 2562 บรรจุงานได้ จำนวน 1,899 คน) ซึ่งคนพิการจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 112,420 บาท/คน/ปี

ส่วนมาตรา 35 เป็นกรณีสถานประกอบการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีโอกาสประกอบชีพ หรือได้รับความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 7 ประเภท มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิ จำนวน 14,198 คน นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนพิการทั้งสิ้นกว่า 1,615,447,160 บาท

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/regional/746555

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ธ.ค.62
วันที่โพสต์: 13/12/2562 เวลา 11:21:40 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงาน จี้นายจ้างยื่นเอกสารตามม.35 ใน 31 ธ.ค. นี้