สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดฝึกอาชีพคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดฝึกอาชีพคนพิการ

เพื่อสร้างโอกาสเเละสนับสนุนให้คนพิการได้ความรู้เเละทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ เเละมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล จัดโครงการฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือ การทำอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ คนในครอบครัวของคนพิการ เพื่อเสริมทักษะประกอบอาชีพที่เข้าไม่ถึงสิทธิตาม พ.ร.บ.คนพิการ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ โดยได้รับความร่วมมือจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ประธานกรรมการ

บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม เเบ่งเป็นกิจกรรม 2 หลักสูตร ได้แก่ การทำอาหาร ห่อหมก ข้าวเหนียวมูน ปาท่องโก๋ เเละศิลปะประดิษฐ์ ได้แก่ การพับผ้าเช็ดหน้า การร้อยมาลัยดอกไม้สด เเละการจัดดอกไม้สด โดยมีคนพิการจากองค์กรคนพิการเเละครอบครัวคนพิการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม นับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ได้มีความรู้และทักษะต่างๆ ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง โดยเน้นเป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำได้ในครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งคนพิการสามารถทำอยู่ที่บ้านได้ ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว ที่ต้องดูแลคนพิการในบ้านก็สามารถใช้เวลาว่างทำได้ไปพร้อมกับดูแลคนพิการ และมีรายได้เพียงพอสำหรับครอบครัว

ขอบคุณ... https://www.naewna.com/lady/412006

ที่มา: naewna.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 พ.ค.62
วันที่โพสต์: 8/05/2562 เวลา 10:11:46 ดูภาพสไลด์โชว์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดฝึกอาชีพคนพิการ