AppliCAD เพิ่มศักยภาพผู้พิการส่งเสริมการเรียนรู้ ขับเคลื่อนแรงงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ

AppliCAD เพิ่มศักยภาพผู้พิการส่งเสริมการเรียนรู้ ขับเคลื่อนแรงงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS พร้อมฝึกอบรมเพื่อการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชันเพื่องานออกแบบ 3D ด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ SOLIDWORKS ซึ่งรับมอบโดย คุณณรงค์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

ทั้งนี้ แอพพลิแคด ยังจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้ SOLIDWORKS ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี อีกด้วย (ชื่อเดิม: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ อาจารย์อพัชฎา ฮวบนรินทร์ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะทำให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ซึ่งการขยายโอกาสทางการศึกษานั้นไม่เพียงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนทำให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

ขอบคุณ... https://news.siamphone.com/news-40516.html

ที่มา: news.siamphone.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.พ.62
วันที่โพสต์: 26/02/2562 เวลา 11:18:00 ดูภาพสไลด์โชว์ AppliCAD เพิ่มศักยภาพผู้พิการส่งเสริมการเรียนรู้ ขับเคลื่อนแรงงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ