ก.แรงงาน ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้คนพิการ-ผู้สูงอายุปี 60

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับ แม่ทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ ในปี 2560 คาดจะมีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2,770 คน

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

"หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ" ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อประชาชน อยู่ดีมีสุข กระทรวงแรงงาน มียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ เป็นกลไกการบริหารจัดการกำลังคมของชาติให้กระจายลงสู่ทุกภาคการผลิตของประเทศอย่างสมดุล

โดยยึดหลักใน 3 มิติ คือ ศักยภาพของกำลังแรงงานและต้นทุนมนุษย์ ความมีประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตจากการทำงาน ซึ่งในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้มีโอกาสความเสมอและเท่าเทียมกันทางสังคม

อีกทั้ง "พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแผนการปฏิบัติงานระยะที่ 1 ของปี 2560 ในมิติใหม่การส่งเสริมการมีงานทำ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ เป็นการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่22มีนาคม2517

ความตอนหนึ่งว่า "งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

กระทรวงแรงงาน จึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพที่ทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในปี 2559 จำนวน 891 แห่ง การจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 1,544 คน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 555 คน สร้างมูลค่า 226 ล้านบาทต่อปี และในปี 2560 คาดว่าจะมีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2,773 คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ274คน

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนให้สถานประกอบการมีการจ้างงานผู้พิการและใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างผู้พิการทำงานที่บ้าน รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างานผู้สูงอายุ เนื่องจากในปี 2578 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเข้มข้น อีกทั้งยังให้กรมการจัดหางานผลักดันโครงการนี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์และขยายสู่ทุกภาคของประเทศด้วย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม การจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ต้นแบบการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่มีความพิการ การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงการมอบอุปกรณ์และวัสดุในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่มีความพิการ

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480483338 (ขนาดไฟล์: 162)

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 1/12/2559 เวลา 13:08:31 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงาน ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้คนพิการ-ผู้สูงอายุปี 60

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับ แม่ทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ ในปี 2560 คาดจะมีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2,770 คน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน "หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ" ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อประชาชน อยู่ดีมีสุข กระทรวงแรงงาน มียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ เป็นกลไกการบริหารจัดการกำลังคมของชาติให้กระจายลงสู่ทุกภาคการผลิตของประเทศอย่างสมดุล โดยยึดหลักใน 3 มิติ คือ ศักยภาพของกำลังแรงงานและต้นทุนมนุษย์ ความมีประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตจากการทำงาน ซึ่งในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้มีโอกาสความเสมอและเท่าเทียมกันทางสังคม อีกทั้ง "พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแผนการปฏิบัติงานระยะที่ 1 ของปี 2560 ในมิติใหม่การส่งเสริมการมีงานทำ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ เป็นการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่22มีนาคม2517 ความตอนหนึ่งว่า "งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม" กระทรวงแรงงาน จึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพที่ทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในปี 2559 จำนวน 891 แห่ง การจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 1,544 คน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 555 คน สร้างมูลค่า 226 ล้านบาทต่อปี และในปี 2560 คาดว่าจะมีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2,773 คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ274คน นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนให้สถานประกอบการมีการจ้างงานผู้พิการและใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างผู้พิการทำงานที่บ้าน รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างานผู้สูงอายุ เนื่องจากในปี 2578 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเข้มข้น อีกทั้งยังให้กรมการจัดหางานผลักดันโครงการนี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์และขยายสู่ทุกภาคของประเทศด้วย สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรม การจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ต้นแบบการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่มีความพิการ การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงการมอบอุปกรณ์และวัสดุในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่มีความพิการ ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480483338

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...