ก.แรงงานลงพื้นที่โคราช สร้างอาชีพให้คนพิการและทหาร

แสดงความคิดเห็น

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครราชสีมา ลงนามความร่วมมือ โครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ พร้อมนโยบายการปฏิบัติงานการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มีกำหนดการลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ กับ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้กลุ่มคนพิการ ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ ผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสการได้งานทำ และการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้คนพิการและผู้สูงอายุ ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพเกิดการถ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการได้รับมอบอุปกรณ์และวัสดุในการประกอบอาชีพอีกด้วย

กระทรวงแรงงาน หวังว่าจะทำให้มีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2560 รวม 2,773คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ 274 คน พร้อมสร้างมูลค่าจากรายได้เฉลี่ยรวม 300 ล้านบาทต่อปี รวมถึงขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานการประชุมแนวทางการจ้างงานคนพิการและใช้สิทธิตามาตรา 35 กับนายจ้าง สถานประกอบการ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ 2 รวมถึงมอบนโยบายการปฏิบัติงานการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบคุณ... http://www.thansettakij.com/2016/11/17/114189

ที่มา: thansettakij.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 17/11/2559 เวลา 10:32:45 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงานลงพื้นที่โคราช สร้างอาชีพให้คนพิการและทหาร

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครราชสีมา ลงนามความร่วมมือ โครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ พร้อมนโยบายการปฏิบัติงานการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มีกำหนดการลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ กับ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้กลุ่มคนพิการ ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ ผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสการได้งานทำ และการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้คนพิการและผู้สูงอายุ ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพเกิดการถ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการได้รับมอบอุปกรณ์และวัสดุในการประกอบอาชีพอีกด้วย กระทรวงแรงงาน หวังว่าจะทำให้มีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2560 รวม 2,773คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ 274 คน พร้อมสร้างมูลค่าจากรายได้เฉลี่ยรวม 300 ล้านบาทต่อปี รวมถึงขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานการประชุมแนวทางการจ้างงานคนพิการและใช้สิทธิตามาตรา 35 กับนายจ้าง สถานประกอบการ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ 2 รวมถึงมอบนโยบายการปฏิบัติงานการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอบคุณ... http://www.thansettakij.com/2016/11/17/114189

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...