พก.ประกาศปี ๕๗ สนับสนุนให้เกิดการ บูรณาการระบบส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ

แสดงความคิดเห็น

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก. มีเป้าหมายในการ "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" คือ "คนพิการมีงานทำ" ซึ่งสะท้อนได้ว่าคนพิการ มีรายได้พึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ ทั้งนี้ ได้กำหนดประเด็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการอย่างครบวงจร ใน ๔ มิติ ดังนี้ ๑) ด้านการประชาสัมพันธ์ ๒) ด้านการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อม ๓) ด้านการจัดหางานและพัฒนาอาชีพ และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์ความรุ้และจัดทำฐานข้อมูล

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ มีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรม สภาองค์การนายจ้าง ตลอดจน องค์กรปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร โดยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานสำหรับคนพิการ ในด้านการศึกษา ทักษะการทำงาน ทักษะสังคม การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ(ใช้รถเมล์ได้) การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม รวมถึงการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สื่อเอกสารแทนเสียงสำหรับคนหูหนวก และสื่อเสียงแทนสื่อเอกสารสำหรับคนตาบอด เป็นต้น

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้กล่าวชื่นชม พก. ว่า เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข้ง จริงจัง รอบด้าน และครบวงจรในการสนับสนุน "บูรณาการระบบส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ" ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการทุกประเภท

นางพวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท.) ให้ข้อมูลว่า มพพท. ได้รับการสนับสนุนจาก พก.ให้จัดทำระบบ "ตลาดงานคนพิการออนไลน์" www.ตลาดงานคนพิการ.com เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลของคนพิการที่ต้องการหางานทำและข้อมูลของนายจ้างหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ต้องการคนพิการทำงาน โดยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และนายจ้างสามารถบันทึกข้อมูลในแบบประกาศของตลาดงานคนพิการออนไลน์ และระบบจะบริการส่งข้อมูลให้คนพิการและนายจ้างที่มีความต้องการตรงกันผ่านข้อความทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม อนึ่ง ราวต้นปี ๒๕๕๗ พก.จะสนับสนุนการจัดทำโครงการ "เดือนจ้างงานคนพิการ นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข" (Disabil i ty Employment Awareness Month: DEAM) เพื่อนำคนพิการเข้าสู่การมีอาชีพหรือการมีงานทำให้มากที่สุด

นางนภา เศรษฐกร กล่าวทิ้งท้าย ว่า นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอมอบ www.ตลาดงานคนพิการ.com เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ ครอบครัว และสังคม โดยเริ่มบริการตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป.

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1807970

ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ม.ค.57

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 3/01/2557 เวลา 07:34:27 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.ประกาศปี ๕๗ สนับสนุนให้เกิดการ บูรณาการระบบส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก. มีเป้าหมายในการ "ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" คือ "คนพิการมีงานทำ" ซึ่งสะท้อนได้ว่าคนพิการ มีรายได้พึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ ทั้งนี้ ได้กำหนดประเด็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการอย่างครบวงจร ใน ๔ มิติ ดังนี้ ๑) ด้านการประชาสัมพันธ์ ๒) ด้านการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อม ๓) ด้านการจัดหางานและพัฒนาอาชีพ และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์ความรุ้และจัดทำฐานข้อมูล ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ มีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรม สภาองค์การนายจ้าง ตลอดจน องค์กรปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร โดยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานสำหรับคนพิการ ในด้านการศึกษา ทักษะการทำงาน ทักษะสังคม การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ(ใช้รถเมล์ได้) การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม รวมถึงการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สื่อเอกสารแทนเสียงสำหรับคนหูหนวก และสื่อเสียงแทนสื่อเอกสารสำหรับคนตาบอด เป็นต้น นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้กล่าวชื่นชม พก. ว่า เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข้ง จริงจัง รอบด้าน และครบวงจรในการสนับสนุน "บูรณาการระบบส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ" ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการทุกประเภท นางพวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (มพพท.) ให้ข้อมูลว่า มพพท. ได้รับการสนับสนุนจาก พก.ให้จัดทำระบบ "ตลาดงานคนพิการออนไลน์" www.ตลาดงานคนพิการ.com เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลของคนพิการที่ต้องการหางานทำและข้อมูลของนายจ้างหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ต้องการคนพิการทำงาน โดยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และนายจ้างสามารถบันทึกข้อมูลในแบบประกาศของตลาดงานคนพิการออนไลน์ และระบบจะบริการส่งข้อมูลให้คนพิการและนายจ้างที่มีความต้องการตรงกันผ่านข้อความทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม อนึ่ง ราวต้นปี ๒๕๕๗ พก.จะสนับสนุนการจัดทำโครงการ "เดือนจ้างงานคนพิการ นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข" (Disabil i ty Employment Awareness Month: DEAM) เพื่อนำคนพิการเข้าสู่การมีอาชีพหรือการมีงานทำให้มากที่สุด นางนภา เศรษฐกร กล่าวทิ้งท้าย ว่า นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอมอบ www.ตลาดงานคนพิการ.com เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ ครอบครัว และสังคม โดยเริ่มบริการตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป. ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/tpd/1807970 ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ม.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...