ก.แรงงาน เตรียมหารือ พก.จัดที่ขายสินค้าให้คนพิการ-ช่วยเหลือเรื่องอื่นแทนการจ้างงาน

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วานนี้ (23 ธันวาคม) ตนได้ประชุมหารือกับผู้แทนกรมต่างๆของกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ(พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการออกระเบียบตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างงานผู้พิการต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานการให้ความช่วยเหลืออื่นเพื่อแทนการจ้างงานคนพิการและไม่ต้องส่งเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จะมอบอำนาจให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สถานประกอบการดำเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งในที่ประชุมตัวแทนกรมต่างๆของกระทรวงต่างเห็นด้วยกับเรื่องนี้ และเสนอแนะว่าอยากให้ทั้งสองกระทรวงร่วมกันกำหนดภารกิจ วางแผน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน และมอบอำนาจให้กระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ตามระเบียบให้ชัดเจน โดยหลังจากนี้จะทำหนังสือแจ้งผลสรุปหารือของกระทรวงแรงงานไปยังกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในสัปดาห์นี้และขอให้นัดวันประชุมหารือ ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะข้างต้น

นายสุเมธ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้เตรียมหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน(กกร.) ก่อนหน้านี้ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ที่ให้ทั้ง 4 หน่วยงานคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ส.อ.ท.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไปหารือ ในประเด็นดังนี้ คือ การแก้ปัญหากรณีหน่วยรัฐไม่สามารถจัดหาคนพิการให้แก่สถานประกอบการที่ต้อง การจ้างงานคนพิการ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนฯและข้อเสนอของภาคเอกชนที่ขอให้แก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยการจ้างงานผู้พิการโดยให้ลดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการจากที่สถาน ประกอบการจ้างงานคนปกติ 100 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คนเป็นจ้างงานคนปกติ 200 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คน หากไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ซึ่งขณะนี้หากสถานประกอบการไม่สามารถจ้างผู้พิการได้ 1 คน จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯอยู่ที่คนละ 109,500 บาทต่อปี โดยคำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทคูณด้วยจำนวน 365 วัน

“เรื่องการลดสัดส่วนการจ้างผู้พิการนั้น ยังคงยืนยันสัดส่วนเดิมที่ 100 คนปกติ ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน เพราะสัดส่วนดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ แต่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานกำลังรอทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์นัดหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายสุเมธ กล่าว

ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1387870683&grpid=&catid=19&subcatid=1904

( มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56 )

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 27/12/2556 เวลา 04:13:33

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วานนี้ (23 ธันวาคม) ตนได้ประชุมหารือกับผู้แทนกรมต่างๆของกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ(พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการออกระเบียบตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างงานผู้พิการต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานการให้ความช่วยเหลืออื่นเพื่อแทนการจ้างงานคนพิการและไม่ต้องส่งเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จะมอบอำนาจให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สถานประกอบการดำเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งในที่ประชุมตัวแทนกรมต่างๆของกระทรวงต่างเห็นด้วยกับเรื่องนี้ และเสนอแนะว่าอยากให้ทั้งสองกระทรวงร่วมกันกำหนดภารกิจ วางแผน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน และมอบอำนาจให้กระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ตามระเบียบให้ชัดเจน โดยหลังจากนี้จะทำหนังสือแจ้งผลสรุปหารือของกระทรวงแรงงานไปยังกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในสัปดาห์นี้และขอให้นัดวันประชุมหารือ ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะข้างต้น นายสุเมธ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้เตรียมหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน(กกร.) ก่อนหน้านี้ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ที่ให้ทั้ง 4 หน่วยงานคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ส.อ.ท.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไปหารือ ในประเด็นดังนี้ คือ การแก้ปัญหากรณีหน่วยรัฐไม่สามารถจัดหาคนพิการให้แก่สถานประกอบการที่ต้อง การจ้างงานคนพิการ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนฯและข้อเสนอของภาคเอกชนที่ขอให้แก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยการจ้างงานผู้พิการโดยให้ลดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการจากที่สถาน ประกอบการจ้างงานคนปกติ 100 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คนเป็นจ้างงานคนปกติ 200 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คน หากไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ซึ่งขณะนี้หากสถานประกอบการไม่สามารถจ้างผู้พิการได้ 1 คน จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯอยู่ที่คนละ 109,500 บาทต่อปี โดยคำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทคูณด้วยจำนวน 365 วัน “เรื่องการลดสัดส่วนการจ้างผู้พิการนั้น ยังคงยืนยันสัดส่วนเดิมที่ 100 คนปกติ ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน เพราะสัดส่วนดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ แต่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานกำลังรอทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์นัดหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายสุเมธ กล่าว ขอบคุณ... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1387870683&grpid=&catid=19&subcatid=1904 ( มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...