รมต.ปวีณาเปิดร้านค้าชุมชนส่งเสริมอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดปทุมธานี โดยร้านค้าชุมชนมีบริการและสินค้าประกอบไปด้วย การนวนแผนไทย โหราศาสตร์ จัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า และผ้าไทยซึ่งผลิตจากผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กออทิสติก 50 ครอบครัวจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การให้การสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมถึงบริการด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ได้แก่การจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันคนพิการได้ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 18,987 คน และได้รับการสงเสริมอาชีพโดยการสัมปทานจำนวน 2639 คน รวมทั้งสิ้น 21626 คน และร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 การให้สัมปทานพื้นที่แก่คนพิการมาจำหน่ายสินค้า

ขอบคุณhttp://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNM016STNORE15TWc9PQ==&subcatid=

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 9/07/2556 เวลา 02:58:55 ดูภาพสไลด์โชว์ รมต.ปวีณาเปิดร้านค้าชุมชนส่งเสริมอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดปทุมธานี โดยร้านค้าชุมชนมีบริการและสินค้าประกอบไปด้วย การนวนแผนไทย โหราศาสตร์ จัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า และผ้าไทยซึ่งผลิตจากผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กออทิสติก 50 ครอบครัวจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การให้การสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมถึงบริการด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ได้แก่การจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันคนพิการได้ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 18,987 คน และได้รับการสงเสริมอาชีพโดยการสัมปทานจำนวน 2639 คน รวมทั้งสิ้น 21626 คน และร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 การให้สัมปทานพื้นที่แก่คนพิการมาจำหน่ายสินค้า ขอบคุณ …http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNM016STNORE15TWc9PQ==&subcatid=

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...