รัฐ-เอกชนขอนแก่น เปิดตลาดนัดแรงงาน สร้างอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และสถาบันคนพิการทุกประเภท จ.ขอนแก่น ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถาน ประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิ การเข้าทำงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100:1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำ งานตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทาง เลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลือ อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างในตำแหน่งลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานได้

นายวินัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการจดทะเบียน จำนวน 1,259,557 คน และในจำนวนดังกล่าวมีคนพิการอยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 644,074 คน โดยเอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการได้แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือ ประกอบอาชีพในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำนวน 172,989 คน สำหรับจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ มีนาคม 2556 คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 46,910 คน ที่แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพ จำนวน 907 คน

การจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ ในครั้งนี้จะทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง สมัครงานเพื่อประกอบตามถนัด และมีเงินอันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นเป็นลำดับ และ จ.ขอนแก่น ก็จะเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1662282

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 2/06/2556 เวลา 03:17:02

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และสถาบันคนพิการทุกประเภท จ.ขอนแก่น ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถาน ประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิ การเข้าทำงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100:1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำ งานตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทาง เลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลือ อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างในตำแหน่งลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานได้ นายวินัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการจดทะเบียน จำนวน 1,259,557 คน และในจำนวนดังกล่าวมีคนพิการอยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 644,074 คน โดยเอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการได้แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือ ประกอบอาชีพในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำนวน 172,989 คน สำหรับจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ มีนาคม 2556 คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 46,910 คน ที่แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพ จำนวน 907 คน การจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ ในครั้งนี้จะทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง สมัครงานเพื่อประกอบตามถนัด และมีเงินอันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นเป็นลำดับ และ จ.ขอนแก่น ก็จะเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1662282

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...