30 ตำบลใน จ.สงขลา นำร่องให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ที่ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สงขลา อ.เมืองสงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการจังหวัดสงขลา” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิด้านอาชีพ และการมีงานทำแก่คนพิการ และส่งเสริมให้คนพิการถึงสิทธิด้านอาชีพ

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิด้านอาชีพจากข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ จำนวน 57 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งด้วยนั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จึงดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 ตำบล นำร่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ในอำเภอเมือง, หาดใหญ่, รัตภูมิ, สิงหนคร, สทิงพระ, กระแสสิทธุ์, ระโนด, จะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย จากการสำรวจข้อมูลความต้องการด้านการประกอบอาชีพของคนพิการในพื้นที่ สรุปได้ว่า มีคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ จำนวน 264 คน โดยเป็นคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 164 คน และต้องการฝึกอาชีพ/เตรียมความพร้อม จำนวน 150 คน

สำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้ มีการอภิปรายให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการฝึกอาชีพ การทำงานสถานประกอบการ การลงทะเบียน ฝึกอาชีพ การสมัครงานในตำแหน่งว่าง และสาธิตอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000057698 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 15/05/2556 เวลา 03:04:56

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 ที่ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สงขลา อ.เมืองสงขลา นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการจังหวัดสงขลา” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิด้านอาชีพ และการมีงานทำแก่คนพิการ และส่งเสริมให้คนพิการถึงสิทธิด้านอาชีพ นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ในพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิด้านอาชีพจากข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ จำนวน 57 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งด้วยนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จึงดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 ตำบล นำร่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ในอำเภอเมือง, หาดใหญ่, รัตภูมิ, สิงหนคร, สทิงพระ, กระแสสิทธุ์, ระโนด, จะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย จากการสำรวจข้อมูลความต้องการด้านการประกอบอาชีพของคนพิการในพื้นที่ สรุปได้ว่า มีคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ จำนวน 264 คน โดยเป็นคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 164 คน และต้องการฝึกอาชีพ/เตรียมความพร้อม จำนวน 150 คน สำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้ มีการอภิปรายให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการฝึกอาชีพ การทำงานสถานประกอบการ การลงทะเบียน ฝึกอาชีพ การสมัครงานในตำแหน่งว่าง และสาธิตอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ขอบคุณ... http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000057698

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...