เช็กวันรับเงิน บัตรคนจน ประจำ มิ.ย. โอน 8 รายการ ค่าเช่าบ้าน ค่าหมอ น้ำไฟ

เช็กวันรับเงิน บัตรคนจน ประจำ มิ.ย. โอน 8 รายการ ค่าเช่าบ้าน ค่าหมอ น้ำไฟ

เริ่มแจกวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : เพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกวันที่ 2 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : เพิ่มเงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกรายละ 100-200 บาทต่อเดือน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เริ่มแจกวันที่ 9 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย.)

ใครได้ : กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1,160,000 คน

เริ่มแจกวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย (ตามข้อมูลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)

เริ่มแจกวันที่ 15 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 50-100 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.62)

ใครได้ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เริ่มแจกวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร: ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

เริ่มแจกวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ได้เท่าไร : ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาทต่อคน

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้ว จะไม่ได้อีก)

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/business/1584066

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 มิ.ย.62
วันที่โพสต์: 6/06/2562 เวลา 11:11:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เช็กวันรับเงิน บัตรคนจน ประจำ มิ.ย. โอน 8 รายการ ค่าเช่าบ้าน ค่าหมอ น้ำไฟ