รพ.สต.บ้านกกจำปา ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

รพ.สต.บ้านกกจำปา ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

รพ.สต.บ้านกกจำปา ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า "คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน"

นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกกจำปา พร้อมด้วยนักบริบาล ได้ออกปฏิบัติงานในชุมชน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียว เพศชายอายุ 62 ปี บ้านปางคอม มีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ไม่สนใจในการดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน อาศัยทานข้าวจากวัดและชาวบ้านแบ่งให้ และจะนำอาหารมาสะสมไว้ที่บ้านจนเน่าเหม็นเมื่อนักบริบาลไปเยี่ยมหรือจะช่วยนำของเน่าเสียไปทิ้งจะหวงไม่ยอมให้ทิ้ง จึงได้ไปปรึกษากับพระสงฆ์ที่ให้อาหารมารับประทานมาช่วยพูดคุย จึงยอมให้ชาวบ้านและจิตอาสามาช่วยทำความสะอาดบ้านได้ขอความร่วมมือร้านค้าให้งดจำหน่ายสุราให้กับผู้ป่วยเนื่องจากถ้ามีเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุก็จะไปซื้อสุรามาดื่ม หลังจากทำความสะอาดครั้งนี้นักบริบาลจะมาช่วยดูแลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และได้ประสานให้ผู้นำชุมชนและ อสม. ช่วยกันดูแลตามกิจกรรมโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า "คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน"

รพ.สต.บ้านกกจำปา ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

โดยอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า "คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน" ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน...ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น...แล้วช่วยกันทำ" และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า "จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง" และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) "Loei for All" (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน "Healthy" (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ขอบคุณ... https://goo.gl/5Nqao8 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มี.ค.61
วันที่โพสต์: 21/03/2561 เวลา 09:50:15 ดูภาพสไลด์โชว์ รพ.สต.บ้านกกจำปา ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส