พลังคนพิการพลังทางสังคมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประเด็นที่รัฐบาลพยายามปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ

พลังคนพิการพลังทางสังคมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

โดยแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) Empowerment : เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 2) Quality Management : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 3) Understanding : เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 4) Accessibility : สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ 5) Linkage : ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน 1479 โดยมีการจัด เสวนา เรื่อง “พลังคนพิการ พลังทางสังคม” เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยมีทั้งตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการ และมีการเปิดตัวหมายเลข 1479 สายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ข่าวโดย:ฝ่ายข่าว สปชส. ลำพูน

หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=170615154014

ที่มา: lampang.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 16/06/2560 เวลา 10:08:05 ดูภาพสไลด์โชว์ พลังคนพิการพลังทางสังคมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประเด็นที่รัฐบาลพยายามปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ พลังคนพิการพลังทางสังคมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) Empowerment : เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 2) Quality Management : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 3) Understanding : เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 4) Accessibility : สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ 5) Linkage : ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน 1479 โดยมีการจัด เสวนา เรื่อง “พลังคนพิการ พลังทางสังคม” เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยมีทั้งตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการ และมีการเปิดตัวหมายเลข 1479 สายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ข่าวโดย:ฝ่ายข่าว สปชส. ลำพูน หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=170615154014

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...