จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ” บริการฟรี

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ บริการฟรี

พะเยา - ชมรมผู้สูงอายุผู้พิการและ อสม.ตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย พิการและผู้สูงอายุ” ฟรี ทำด้วยใจนำร่องแห่งแรกของจังหวัด

นางภัทธ์วรันฐ์ อินทะเขื่อน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่าวังทอง กล่าวว่า ศูนย์ฮอมฮักเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ อสม.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.พะเยา เทศบาลตำบลท่าวังทองรพ.พะเยาเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดจนคนป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก โดยทางศูนย์ฮอมฮัก ตำบลท่าวังทอง เป็นหนึ่งในการนำร่องของศูนย์ฮอมฮักในจังหวัดพะเยา ถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมของชุมชนที่เปิดให้บริการถือว่าเป็นการ่วมแรงร่วมใจของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และอสม. ตลอดจนชุมชนตำบลท่าวังทอง ร่วมกันทุกฝ่ายจนเป็นศูนย์นำร่องแห่งแรกของจังหวัดพะเยาที่มีการช่วยเหลือดูแลผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยการออกเยี่ยมตามบ้านพร้อมกับมอบอุปกรณ์ให้การดูแลผู้ป่วย นอกจากนั้นก็เป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายจากความพิการทำกายภาพบำบัดร่างกายให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น ทางศูนย์ฮอมฮักเปิดให้บริการทุกวันราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและยังให้บริการผู้ป่วยทุกพื้นที่อีกด้วย

นายทวีป วันตุนัด ประธานชมรมผู้พิการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้ร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และอสม.ในตำบลท่าวังทอง จัดตั้งศูนย์ฮอมฮักขึ้นมานำร่อง 1 ใน 7 แห่งของจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอดจนผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน โดยจะออกไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วย โดยตำบลท่าวังทองมีผู้พิการกว่า 2,000 ราย และผู้ป่วยติดเตียงร่วม 100 ราย ซึ่งศูนย์ฮอมฮักจะมีเจ้าหน้าที่ให้การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย, ผู้พิการ และตรวจสุขภาพร่างกายโดยมีทีมแพทย์จาก รพ.พะเยา และ รพ.สต.ท่าวังทอง มาดูแลตรวจรักษาร่วมด้วยทุกวัน โดยแต่ละวันจะมีผู้ป่วย ผู้พิการตลอดจนผู้สูงอายุ และคนทั่วไปมาขอรับการตรวจและฟื้นฟูร่างกายวันละไม่ต่ำกว่า 10 ราย แทบทุกวัน

ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ บริการฟรี

ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ บริการฟรี

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030108 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 27/03/2560 เวลา 10:30:11 ดูภาพสไลด์โชว์ จิตอาสา! พะเยาตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ” บริการฟรี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ บริการฟรี พะเยา - ชมรมผู้สูงอายุผู้พิการและ อสม.ตั้ง “ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย พิการและผู้สูงอายุ” ฟรี ทำด้วยใจนำร่องแห่งแรกของจังหวัด นางภัทธ์วรันฐ์ อินทะเขื่อน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ท่าวังทอง กล่าวว่า ศูนย์ฮอมฮักเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ อสม.ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.พะเยา เทศบาลตำบลท่าวังทองรพ.พะเยาเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดจนคนป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก โดยทางศูนย์ฮอมฮัก ตำบลท่าวังทอง เป็นหนึ่งในการนำร่องของศูนย์ฮอมฮักในจังหวัดพะเยา ถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมของชุมชนที่เปิดให้บริการถือว่าเป็นการ่วมแรงร่วมใจของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และอสม. ตลอดจนชุมชนตำบลท่าวังทอง ร่วมกันทุกฝ่ายจนเป็นศูนย์นำร่องแห่งแรกของจังหวัดพะเยาที่มีการช่วยเหลือดูแลผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยการออกเยี่ยมตามบ้านพร้อมกับมอบอุปกรณ์ให้การดูแลผู้ป่วย นอกจากนั้นก็เป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายจากความพิการทำกายภาพบำบัดร่างกายให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น ทางศูนย์ฮอมฮักเปิดให้บริการทุกวันราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและยังให้บริการผู้ป่วยทุกพื้นที่อีกด้วย นายทวีป วันตุนัด ประธานชมรมผู้พิการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้ร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และอสม.ในตำบลท่าวังทอง จัดตั้งศูนย์ฮอมฮักขึ้นมานำร่อง 1 ใน 7 แห่งของจังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตลอดจนผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน โดยจะออกไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วย โดยตำบลท่าวังทองมีผู้พิการกว่า 2,000 ราย และผู้ป่วยติดเตียงร่วม 100 ราย ซึ่งศูนย์ฮอมฮักจะมีเจ้าหน้าที่ให้การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย, ผู้พิการ และตรวจสุขภาพร่างกายโดยมีทีมแพทย์จาก รพ.พะเยา และ รพ.สต.ท่าวังทอง มาดูแลตรวจรักษาร่วมด้วยทุกวัน โดยแต่ละวันจะมีผู้ป่วย ผู้พิการตลอดจนผู้สูงอายุ และคนทั่วไปมาขอรับการตรวจและฟื้นฟูร่างกายวันละไม่ต่ำกว่า 10 ราย แทบทุกวัน ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ บริการฟรี ศูนย์ฮอมฮักช่วยเหลือผู้ป่วย-พิการ-ผู้สูงอายุ บริการฟรี ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030108

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...