สมาคมคนตาบอดฯเสนอนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อนายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็น

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกระดับชาติของคนตาบอด (หนึ่งในแกนนำและสมาชิกก่อตั้งของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีองค์กรสาขา 11 สาขา และ องค์กรสมาชิกทั่วประเทศไทย กว่า 100 องค์กร นับเป็นองค์กรของคนพิการที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากรากหญ้าสู่สากล

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นการยกระดับทัดเทียมนานาประเทศ ทางสมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้ 1) กำหนดให้มีการใช้ EPUB 3 เป็นมาตรฐานสื่ออิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทุกกลุ่มในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ตำราเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม ขอบคุณ http://idpf.org/epub/30 2) สนับสนุน และ ให้การรับรองร่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization- WIPO) ที่กล่าวถึงการอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ และขอให้มีการกำหนดมาตรการ และแก้ไขกฎหมายไทยให้เป็นไปตามร่างสนธิสัญญาดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนไทยทุกกลุ่ม 3)กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการบริการนวด จากผู้ที่สอบผ่านเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติแพทย์แผนไทย หรือ สอบผ่านมาตรฐาน 2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตาม¬¬พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และ เป็นการยกระดับมาตรฐานการนวดแผนไทย และ 4) ออกสลากบำรุงการกุศลงวดพิเศษ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ปีละ 10 งวด เริ่มงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดที่งวด 16 มีนาคม 2557 และต่อเนื่องทุกปีในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสลากดังกล่าวให้คนพิการเป็นผู้จำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ เป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ทั้งนี้ สมาคมฯ และเครือข่ายคนพิการ ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอนี้ และทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง

ที่มา: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 15/05/2556 เวลา 03:08:24

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกระดับชาติของคนตาบอด (หนึ่งในแกนนำและสมาชิกก่อตั้งของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีองค์กรสาขา 11 สาขา และ องค์กรสมาชิกทั่วประเทศไทย กว่า 100 องค์กร นับเป็นองค์กรของคนพิการที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากรากหญ้าสู่สากล ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นการยกระดับทัดเทียมนานาประเทศ ทางสมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเสนอนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้ 1) กำหนดให้มีการใช้ EPUB 3 เป็นมาตรฐานสื่ออิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทุกกลุ่มในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ตำราเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม ขอบคุณ http://idpf.org/epub/30 2) สนับสนุน และ ให้การรับรองร่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization- WIPO) ที่กล่าวถึงการอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ และขอให้มีการกำหนดมาตรการ และแก้ไขกฎหมายไทยให้เป็นไปตามร่างสนธิสัญญาดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนไทยทุกกลุ่ม 3)กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการบริการนวด จากผู้ที่สอบผ่านเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติแพทย์แผนไทย หรือ สอบผ่านมาตรฐาน 2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตาม¬¬พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และ เป็นการยกระดับมาตรฐานการนวดแผนไทย และ 4) ออกสลากบำรุงการกุศลงวดพิเศษ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ปีละ 10 งวด เริ่มงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดที่งวด 16 มีนาคม 2557 และต่อเนื่องทุกปีในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสลากดังกล่าวให้คนพิการเป็นผู้จำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ เป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทั้งนี้ สมาคมฯ และเครือข่ายคนพิการ ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอนี้ และทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...