ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข” วอนร่วมบริจาค ให้น้องท้องอิ่ม มีการศึกษา -ฝึกอาชีพ เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา สถานศึกษาเพื่อคนพิการ เดือดร้อนหนักได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลกและของประเทศที่ตกต่ำในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เผยยอดบริจาคลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กระทบหนักถึงคนพิการ ดังนั้นวิทยาลัยฯพระมหาไถ่ พัทยา จึงเปิดโครงการ “365 วันทำความดี เพี่อคนพิการสู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข” เพื่อเชิญชวนสถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการ ด้วยการมอบสิ่งของ ทุนอาหาร ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาคนพิการ ให้อิ่มท้อง 3 มื้อ ได้เรียนหนังสือ ฝึกทักษะชีวิต มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเยี่ยมชมให้กำลังใจกับน้องๆ ผู้พิการที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา และบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 3424736274ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์

นายคำพันธุ์ ราชดา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การฝึกอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ นอกจากนั้น ยังรณรงค์และผลักดัน เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการ การปรับสภาพแวดล้อม และบริการสารธารณะที่มีต่อคนคนพิการ รวมไปถึงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคม ที่มีต่อคนพิการผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีของการดำเนินงาน สามารถช่วยเหลือคนพิการโดยตรงมาแล้วมากกว่า 5,000 คน ซึ่งการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคนพิการ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ
20% และมากกว่า80%เป็นการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ และนำไปสู่การมีงานทำแต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและของประเทศตกต่ำในระยะ10ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในภาพรวมเป็นอย่างมาก

“ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและฝึกอาชีพสำหรับคนพิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯจึงได้ดำเนินโครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการสู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข” เพื่อเชิญชวนสถาน ประกอบการมาทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบสิ่งของบริจาค มอบทุนเลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนละนักศึกษาคนพิการรายบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยาลัยฯ มีงบประมาณทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านบริหารจัดการและบริการอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาพิการ มีอาหารอิ่มท้องครบ3มื้อ ได้เรียนหนังสือจนมีทักษะความรู้ทางวิชาการและทักษะชีวิตจนสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม”

ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”

ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นอาสาสมัครทำบุญ เพื่อการกุศล และสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยามีงบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาผู้พิการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนำไปสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ นักศึกษาพิการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมาหาไถ่จำนวน 165 คน

“สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการมาทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถให้การสนับสนุนด้วยการมอบทุนเลี้ยงอาหารมื้อละ 5,000 บาท หรือ มอบทุนการศึกษาให้ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน อาทิ ทำกิจกรรมจัดห้องสมุด ทำความสะอาดโรงเรียน เล่นดนตรี และอื่นๆ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ เรามั่นใจว่าสถานประกอบการที่ร่วมกิจกรรมกับ โครงการ “365 วันทำความดีเพี่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข” ทำให้มีภาพลักษณ์ ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานมีจิตอาสาและมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ขณะเดียวกัน วิทยาลัยฯ ก็จะมีงบประมาณในการจัดอาหาร และการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สถานประกอบการจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้กับภาคีเครือข่าย และมีสถานประกอบการใหม่ มาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ หรือ โทร 089 403 5950” ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยากล่าวในท้ายสุด

ขอบคุณ... https://bit.ly/3B57QQU (ขนาดไฟล์: 180)

ที่มา: bangkok-today.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 พ.ค.66
วันที่โพสต์: 9/05/2566 เวลา 10:42:40 ดูภาพสไลด์โชว์ ว.เทคโนโลยี พระมหาไถ่ พัทยา เปิด โครงการ “365 วันทำความดี เพื่อคนพิการ สู่การเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”