#พัฒนาการศึกษาพิเศษ

#พัฒนาการศึกษาพิเศษ

นายพะโยม ชินวงศ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานยกร่าง พรบ.การศึกษาพิเศษ พศ…. โดยแต่งตั้งคณะทำงานย่อยตามกลุ่มเป้าหมาย และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม

วันนี้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือ

1.ไม่ยกเลิก พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่มีอยู่เดิม

2. พรบ.การศึกษาพิเศษ จะเขียนเชิง ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงกำกับควบคุม แต่ทั้งนี้ ถ้ากลุ่มเป้าหมายใด มีกฎหมายดูแลเฉพาะให้ใช้กฎหมายนั้นเป็นฐาน

3. กรณีกฎหมายคนพิการ หากจะต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ดำเนินการตามกระบวนเดิมที่มี

4. ด้านกลไกยกระดับ สำนัก เป็นกรม ส่งเสริมการศึกษาพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิในการจัดการอย่างมืออาชีพ

5. เบื้องต้น ให้คงกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการไว้ใน พรบ.การศึกษาคนพิการตามเดิม ส่วนอนาคตจะมีกองทุนการศึกษาพิเศษ ขึ้นกับนโยบายรัฐบาล

6. จะจัดการสื่อสารข้อมูลต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนรับรู้ร่วมกัน

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 27มี.ค.2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 มี.ค.65
วันที่โพสต์: 31/03/2565 เวลา 11:00:43 ดูภาพสไลด์โชว์ #พัฒนาการศึกษาพิเศษ