สสส.เปิดเว็บไซต์ยกระดับคุณภาพการศึกษาคนพิการเรียนสูง-มีงานทำ

สสส.เปิดเว็บไซต์ยกระดับคุณภาพการศึกษาคนพิการเรียนสูง-มีงานทำ

สะท้อนคนพิการเรียนจบมหาวิทยาลัย แค่ 1.2 % เหตุไม่รู้วิธีสมัครเรียน ขาดทักษะสังคม ครอบครัวรายได้น้อย สสส.จับมือมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม เปิดตัวเว็บไซต์เด็กพิการเรียนไหนดี เป็นสะพานสร้างโอกาส หนุน “คนพิการเรียนสูง มีความสุข” แนะช่องทางเข้าถึงการศึกษา สร้างทักษะอาชีพ

มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม (Together Foundation) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวเว็บไซต์ “เด็กพิการเรียนไหนดี” เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา มีเป้าหมายสร้างพื้นที่ทางการศึกษาให้เด็กพิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแนะแนวการศึกษา มีงานทำ เพื่อสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีเทียบเท่ากันทุกคน

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาเป็นปัญหาที่สะท้อนคุณภาพชีวิตระหว่าง “คนปกติ” กับ “คนพิการ” เรื่องความเหลื่อมล้ำและขาดโอกาส เพราะพื้นที่เรียนรู้ในสังคมจำนวนหนึ่งอาจไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนกันยายน ปี 2564 พบคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการในประเทศไทย 2,095,205 คน ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา 44,447 คน ขณะที่ผลสำรวจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบคนพิการเรียนไม่จบปริญญาเกือบ 100% แบ่งเป็น คนพิการเรียนระดับประถมศึกษา 62% เรียนระดับมัธยมศึกษา 8.8% และเรียนระดับอุดมศึกษา เพียงแค่ 1.2% เหตุผลที่ทำให้คนพิการเข้าไม่ถึงการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมทางกาย จิตใจ อารมณ์ สภาพแวดล้อม และสถานะทางการเงินของครอบครัว

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/261699

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ธ.ค.64
วันที่โพสต์: 9/12/2564 เวลา 11:53:32 ดูภาพสไลด์โชว์ สสส.เปิดเว็บไซต์ยกระดับคุณภาพการศึกษาคนพิการเรียนสูง-มีงานทำ