“สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามือ”

“สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามือ”

ร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรดังกล่าว ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญ และตั้งใจสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกประเภทได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเสมอมา ซึ่งเรามีนักศึกษาพิการเรียนร่วมอยู่ในหลายคณะ/สาขาวิชา และยังมีฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) ที่คอยดูแล ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาพิการเรียนร่วม จึงมีคณาจารย์ และบุคลากร(ล่ามภาษามือ) ที่มีศักยภาพ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มเปี่ยม ประกอบกับล่ามภาษามือเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลพิการ

ดังนั้น เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้คนพิการทางการได้ยิน ได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงการศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตอิสระ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ หรือ ป.บัณฑิต ล่ามภาษามือ เพื่อตอบสนองบริบททางสังคม

ดร.มลิวัลย์ กล่าวต่อว่า หลักสูตร ป.บัณฑิต (ล่ามภาษามือ) อยู่ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อผลิตบัณฑิตล่ามภาษามือที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะการใช้ภาษามือไทย และการอ่านริมฝีปาก ทั้งการรับและการส่งภาษา ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามประเภทการให้บริการล่ามภาษามือที่กำหนด สามารถปฏิบัติงานล่ามภาษามือได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานบริการล่าม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ซึ่งหลักสูตรได้เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ หากบุคคลท่านใดสนใจเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต (ล่ามภาษามือ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย โทร.02-241-7191 – 5 ต่อ 4124

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/229142

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 22/03/2564 เวลา 10:13:22 ดูภาพสไลด์โชว์ “สวนดุสิต” เปิดหลักสูตรเชี่ยวชาญ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “ล่ามภาษามือ”