ของบฯ อุ้มคนพิการเรียนสายอาชีพ

ของบฯ อุ้มคนพิการเรียนสายอาชีพ

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่อง หรือความพิการ และพิการซ้ำซ้อน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้ความอดทน และความพยายามเป็นอย่างมากในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้สนับสนุนช่วยเหลือ โดยการให้เงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2564 สอศ.จึงได้เตรียมสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการเพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อไป เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในอนาคตด้วย

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สำหรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่ สอศ.ได้เตรียมการไว้นั้น ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายการ ได้แก่ 1.กลุ่มรายการค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 2.กลุ่มรายการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษา และ 3.กลุ่มรายการสวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักผู้เรียน และค่าพี่เลี้ยงดูแลหอพักสำหรับผู้เรียนประจำ ซึ่งขณะนี้ สอศ.อยู่ในระหว่างการพิจารณาหาและจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่ง สอศ.พร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและเด็กพิเศษให้ได้เรียนได้ เข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาในสายอาชีพตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา.

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/news/society/2027247

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.พ.64
วันที่โพสต์: 8/02/2564 เวลา 09:57:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ของบฯ อุ้มคนพิการเรียนสายอาชีพ