นักเรียนสกลฯเจ๋ง! สอบโอเน็ตคะแนนเต็มกว่า 80 คน

นักเรียนสกลฯเจ๋ง! สอบโอเน็ตคะแนนเต็มกว่า 80 คน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนคร ให้กับหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการจัดถอดบทเรียนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (o-net) สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดขึ้น โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร ได้กล่าวมอบนโยบายว่า ให้เน้นการพัฒนาคนเก่งควบคู่กับการเป็นคนดี เพื่อเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีอนาคตที่สดใส ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาได้ในทุกเรื่อง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 80 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 2 วิชา จำนวน 2 คน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จำนวน 1 คน จากนั้น ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมถอดบทเรียน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา กลุ่มผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มนักเรียน จัดทำร่างเสนอเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่ นางเพียงจันทร์ ไชยยศ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบะนกทา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 กล่าวว่า ตนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป5-6 ในกิจกรรมการเรียนการสอน ผลทำสอบระดับชาติและผลทางการเรียน จะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ว่ามีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด ตนเองได้วางแผนการเรียนการสอนวิเคราะห์ตัวชี้วัด ทำให้นักเรียนสอบ O-net ได้คะแนนเต็ม โดยนักเรียนไม่ได้ไปเรียนพิเศษ เป็นผลงานของโรงเรียนเอง ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวมาจากตัวนักเรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ล้วนเอาใส่ในเด็กนับเป็นความภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ด้านเด็กหญิง ฐิรญา นิระปะกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เป็นหนึ่งในนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 เต็ม และพิการแขนซ้าย เข้ารับใบประกาศนียบัตรกับ ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า ตนนั้นพิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่เคยย่อท้อเพราะมีกำลังใจจากครอบครัวและคุณครู จนทำให้สอบได้คะแนนเต็ม เคล็ดลับไม่มีอะไรมาก แค่เพียงตั้งใจศึกษาทบทวนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ถึงแม้จะมีท้อบ้างแต่ไม่เป็นอุปสรรค จึงอยากฝากถึงรุ่นน้องว่า ให้ดูตนเป็นแบบอย่างแม้จะไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาก็สามารถทำได้ ส่วนอนาคตโตมาแล้วอยากเป็นอะไรนั้น ตนอยากเป็นครูเพื่อกลับมาสอนและพัฒนาคนดีให้สู่สังคมต่อไป.

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/150434

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 พ.ค.62
วันที่โพสต์: 13/05/2562 เวลา 11:15:00 ดูภาพสไลด์โชว์ นักเรียนสกลฯเจ๋ง! สอบโอเน็ตคะแนนเต็มกว่า 80 คน