ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กพิการจากครอบครัวยากจน และขาดโอกาส จากทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 107 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ประกาศรับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภทความพิการ ได้แก่ บุคคลออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน บุคคลพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร หรือกำลังศึกษาอยู่ มีเอกสารรับรองความพิการที่ชัดเจน (สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรคนพิการ ใบรับรองแพทย์ เอกสารรับรองความพิการ ระบุว่ามีความพิการเท่านั้น) เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์

ผู้พิการที่มีสิทธิและประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 รายละเอียดสอบถามได้ที่ 055-714257 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้ที่ http://special-kpp.go.th/

ขอบคุณ... https://goo.gl/cB49VU (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ส.ค.61ฟ
วันที่โพสต์: 21/08/2561 เวลา 10:50:11 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561