ยูเนสโกตั้งเป้าปี 58 จัดกศ.เพื่อชุมชน

แสดงความคิดเห็น

นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยศูนย์การเรียน ชุมชน(CLCs):กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ พัฒนาทักษะ (NQF)ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) กรุงเทพฯ ใจความตอนหนึ่งว่า สังคมโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างระบบ กลไก เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งระบบการศึกษา การเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นกลไกสำคัญ รากฐานในการพัฒนาคนดังนั้นทางองค์การยูเนสโกและสหประชาชาติจึงได้เร่งพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต

"ภายในปี 2558 นี้ ทางยูเนสโกตั้งเป้าจะจัดการศึกษาเพื่อชุมชน เด็กทุกคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนละเชื้อชาติต้องเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา และจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ โดยศธ.มีนโยบายในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถาบันครอบครัว ชุมชน และศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น จัดกศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้"นางฉวีวรรณกล่าว

นายกวาง-โจ คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ยูเนสโก และรัฐบาลไทยได้มีการสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิตหรือ NQF อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้มีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ หรือ CLCs 170,000 กว่าแห่ง มีการพัฒนา CLCs เป็นสถาบันระดับท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกเพศทุกวัยต้องมาเรียนรู้ เพื่อสามารถจัดการกับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ ดังนั้น NQF ไม่ใช่เพียงการพัฒนาการศึกษา แต่จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบแต่ละประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน : คมชัดลึก

ขอบคุณ... http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33089&Key=hotnews (ขนาดไฟล์: 138)

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 21/06/2556 เวลา 02:37:41

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยศูนย์การเรียน ชุมชน(CLCs):กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ พัฒนาทักษะ (NQF)ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) กรุงเทพฯ ใจความตอนหนึ่งว่า สังคมโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างระบบ กลไก เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งระบบการศึกษา การเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือเป็นกลไกสำคัญ รากฐานในการพัฒนาคนดังนั้นทางองค์การยูเนสโกและสหประชาชาติจึงได้เร่งพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต "ภายในปี 2558 นี้ ทางยูเนสโกตั้งเป้าจะจัดการศึกษาเพื่อชุมชน เด็กทุกคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนละเชื้อชาติต้องเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา และจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ โดยศธ.มีนโยบายในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถาบันครอบครัว ชุมชน และศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น จัดกศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้"นางฉวีวรรณกล่าว นายกวาง-โจ คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ยูเนสโก และรัฐบาลไทยได้มีการสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตลอดชีวิตหรือ NQF อย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้มีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ หรือ CLCs 170,000 กว่าแห่ง มีการพัฒนา CLCs เป็นสถาบันระดับท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกเพศทุกวัยต้องมาเรียนรู้ เพื่อสามารถจัดการกับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ ดังนั้น NQF ไม่ใช่เพียงการพัฒนาการศึกษา แต่จะเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบแต่ละประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน : คมชัดลึก ขอบคุณ... http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33089&Key=hotnews

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...