สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี

แสดงความคิดเห็น

ผู้พิการทางสายตากำลังอ่านหนังสืออักษรเบล

สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2556 โดยนักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 26 มิถุนายน 2556 นี้เท่านั้น

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน – 1) เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2) ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 3) ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

ระยะเวลาในการได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา – นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกภาคการศึกษา

หลักการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา – การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา จะยึดวงเงินอัตราค่าใช้จ่ายที่นิสิตนักศึกษาพิการแต่ละคนได้รับการอุดหนุนตามกลุ่มสาขาต่อปีการศึกษาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้นิสิตนักศึกษาพิการสามารถเลือกหลักสูตรและลงทะเบียนเรียนได้โดยอิสระ เช่น การลงทะเบียนสอบซ่อม การเพิ่ม/ถอนวิชา การเรียนภาคฤดูร้อน ภาคพิเศษเป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภายในขอบเขตอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามกลุ่มสาขาต่อปีการศึกษา และหากนิสิตนักศึกษาพิการมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเกินขอบเขตของอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุน นิสิตนักศึกษาพิการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ดังกล่าวเอง นักศึกษาที่ขอรับทุน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษาสถาบันที่ทำการศึกษาอยู่

ขอบคุณ... http://www.enn.co.th/7501 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 16/06/2556 เวลา 02:53:40 ดูภาพสไลด์โชว์ สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับป.ตรี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผู้พิการทางสายตากำลังอ่านหนังสืออักษรเบล สกอ.แจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2556 โดยนักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 26 มิถุนายน 2556 นี้เท่านั้น คุณสมบัติผู้ขอรับทุน – 1) เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2) ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 3) ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง ระยะเวลาในการได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา – นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกภาคการศึกษา หลักการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา – การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา จะยึดวงเงินอัตราค่าใช้จ่ายที่นิสิตนักศึกษาพิการแต่ละคนได้รับการอุดหนุนตามกลุ่มสาขาต่อปีการศึกษาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยให้นิสิตนักศึกษาพิการสามารถเลือกหลักสูตรและลงทะเบียนเรียนได้โดยอิสระ เช่น การลงทะเบียนสอบซ่อม การเพิ่ม/ถอนวิชา การเรียนภาคฤดูร้อน ภาคพิเศษเป็นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภายในขอบเขตอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามกลุ่มสาขาต่อปีการศึกษา และหากนิสิตนักศึกษาพิการมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเกินขอบเขตของอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุน นิสิตนักศึกษาพิการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ดังกล่าวเอง นักศึกษาที่ขอรับทุน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษาสถาบันที่ทำการศึกษาอยู่ ขอบคุณ... http://www.enn.co.th/7501

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...