สพฐ.ชงจุดเน้นการศึกษาพื้นฐานประกอบร่าง พ.ร.บ.งบ 57...เน้นพัฒนานักเรียนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ดร.ชิน ภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้จัดทำแผนประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2557 ซึ่งจะชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2557 ในสัปดาห์หน้า โดยการนำเสนอแผนดังกล่าวจะนำเสนอจุดเน้นการดำเนินงานในปี 2557 ประกอบด้วย 1.เน้นคุณภาพผู้เรียน พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานของนักเรียนในช่วงชั้นต่างๆ นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ที่เหมาะสม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย และจะมุ่งเน้นนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ทั้งกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มพิการ และกลุ่มความสามารถพิเศษ 2.เน้นคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยครูทุกคนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ครูมีขวัญกำลังใจ และแสดงศักยภาพการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และ 3.เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานด้วย.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/edu/350681 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 13/06/2556 เวลา 03:09:14

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดร.ชิน ภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้จัดทำแผนประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2557 ซึ่งจะชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2557 ในสัปดาห์หน้า โดยการนำเสนอแผนดังกล่าวจะนำเสนอจุดเน้นการดำเนินงานในปี 2557 ประกอบด้วย 1.เน้นคุณภาพผู้เรียน พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ และความสามารถทางวิชาการ ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานของนักเรียนในช่วงชั้นต่างๆ นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ที่เหมาะสม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย และจะมุ่งเน้นนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ทั้งกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มพิการ และกลุ่มความสามารถพิเศษ 2.เน้นคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยครูทุกคนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ครูมีขวัญกำลังใจ และแสดงศักยภาพการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และ 3.เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานด้วย. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/edu/350681

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...