ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552) และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดม ศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่127ตอนพิเศษ 74 ง เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2553) ได้กำหนดมาตรการในการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอให้นักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างล่างนี้ ดาวน์โหลดแบบแสดงความ จำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา - เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาอยู่ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน

หลักฐานที่ต้องยื่น - สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ ใบเสร็จค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ดาวน์โหลดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมหลักฐาน นำมาส่งยังศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 114 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตามวันเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1028 คุณอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ 087-1909905 คุณวิมลรัตน์ หน่องาม 083-8600165

ขอบคุณ http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=9995

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 8/06/2556 เวลา 04:16:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552) และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดม ศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่127ตอนพิเศษ 74 ง เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2553) ได้กำหนดมาตรการในการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอให้นักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างล่างนี้ ดาวน์โหลดแบบแสดงความ จำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา - เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาอยู่ในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน หลักฐานที่ต้องยื่น - สำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ ใบเสร็จค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่ดาวน์โหลดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมหลักฐาน นำมาส่งยังศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 114 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตามวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1028 คุณอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ 087-1909905 คุณวิมลรัตน์ หน่องาม 083-8600165 ขอบคุณ… http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=9995

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...