สช.ลงนามสนับสนุนสื่อการศึกษานักเรียนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่าได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนายความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน โดย สช. และสศศ. สพฐ. ร่วมมือสนับสนุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯให้ สศศ. สพฐ. รวมถึงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฯ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

นายบัณฑิตย์ฯ กล่าวต่อว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MPU) ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษามากขึ้น ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนพิการโดยผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการต่างๆ มาเป็นตัวกระตุ้นประสาทสัมผัสให้มีการรับรู้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 21/03/2556 เวลา 02:51:38

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่าได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนายความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน โดย สช. และสศศ. สพฐ. ร่วมมือสนับสนุนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯให้ สศศ. สพฐ. รวมถึงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฯ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม นายบัณฑิตย์ฯ กล่าวต่อว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MPU) ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษามากขึ้น ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม เป็นการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนพิการโดยผ่านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการต่างๆ มาเป็นตัวกระตุ้นประสาทสัมผัสให้มีการรับรู้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...