ในประเทศ มกรับตรงบุคคลออทิสติก ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา วิจัยและติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางเรียนรู้เข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 คน โดยคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เปิดรับสาขาละ 1 คน และคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการผลิต และภาควิชาการตลาด รับภาควิชาละ 2 คน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการศึกษา การวิจัย ฯ และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม ค่าสมัครคนละ 500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ระพีพร ศุภมหิธร โทร 0-2942-8800 ต่อ 701

ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/43711

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 5/03/2556 เวลา 04:21:28

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา วิจัยและติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางเรียนรู้เข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 คน โดยคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เปิดรับสาขาละ 1 คน และคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการผลิต และภาควิชาการตลาด รับภาควิชาละ 2 คน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการศึกษา การวิจัย ฯ และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม ค่าสมัครคนละ 500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ระพีพร ศุภมหิธร โทร 0-2942-8800 ต่อ 701 ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/43711

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...