แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมกับ ศ.นพ.อิศรางศ์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็งการดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลระยะท้ายและความตายให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวไทย และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการสาธารณสุขในด้านการดูแลแบบประคับประคอง

โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้อื่นรับทราบ ท่านสามารถเลือกตอบหรือไม่ตอบ แบบแบบสอบถามนี้ได้ ซึ่งความเห็นของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะนำไปประมวลผลและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น

หากท่านมีข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม กรุณาติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทร 02 832 9091

ตอบแบบสอบถามความเห็น https://goo.gl/nKhjJU (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 11/04/2562 เวลา 10:53:02 ดูภาพสไลด์โชว์ แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย