ร.พ.ขอนแก่นคว้า2รางวัลเป็นเลิศบูรณาการสร้างชีวิตเด็กออทิสติก-ธาลัสซีเมีย

แสดงความคิดเห็น

ขอนแก่น - นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผอ.ร.พ.ขอนแก่น เผยว่า จากการที่ร.พ. ขอนแก่น ได้รางวัลนวัตกรรมการบริการที่ และรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เกี่ยวกับการสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กออทิสติก-ธาลัสซีเมีย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ พญ. ภัทรา ฤชุวรารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเด็กออทิสติก และพญ.มนธนาจันทรนิยมที่เชี่ยวชาญรักษาโรคธาลัสซีเมียซึ่งมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

พญ.ภัท รากล่าวว่า จ.ขอนแก่น มีเด็กออทิสติก 1,000 คน ซึ่งการดูแลเด็กใช้ระบบบริการแบบบูรณาการ มีแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษช่วยกันบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเด็กโดยบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนและร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อคัดกรองเด็กวัย 0-12 ปี ที่มีลักษณะไม่พูดจา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว หากพบว่าเป็นเด็กออทิสติกก็ส่งตัวบำบัดฟื้นฟูที่ ร.พ.ขอนแก่น โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกพูด ศิลปะ ดนตรี ว่ายน้ำ อาชาบำบัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมทั้งให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลเด็ก

พญ.มน ธนากล่าวว่า สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในไทยน่าห่วง เพราะปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคนี้อันดับ 1 ของโลก และคนไทยร้อยละ 50 เป็นพาหะของโรคนี้ หากพ่อแม่และสังคมรอบข้างไม่ใส่ใจดูแลเด็ก จะทำให้เด็กซึมเศร้า สุขภาพกายและใจไม่ดี เราจึงเริ่มด้วยการปรับทัศนคติของเด็กและพ่อแม่ ให้รู้จักโรคธาลัสซีเมีย อีกทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วย และมีคลังเลือดสำหรับเด็กกลุ่มนี้

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEEwTURjMU5nPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdOeTB3TkE9PQ==

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 4/07/2556 เวลา 03:31:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขอนแก่น - นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผอ.ร.พ.ขอนแก่น เผยว่า จากการที่ร.พ. ขอนแก่น ได้รางวัลนวัตกรรมการบริการที่ และรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เกี่ยวกับการสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กออทิสติก-ธาลัสซีเมีย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ พญ. ภัทรา ฤชุวรารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการดูแลเด็กออทิสติก และพญ.มนธนาจันทรนิยมที่เชี่ยวชาญรักษาโรคธาลัสซีเมียซึ่งมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กและครอบครัว พญ.ภัท รากล่าวว่า จ.ขอนแก่น มีเด็กออทิสติก 1,000 คน ซึ่งการดูแลเด็กใช้ระบบบริการแบบบูรณาการ มีแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษช่วยกันบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเด็กโดยบูรณาการการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนและร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อคัดกรองเด็กวัย 0-12 ปี ที่มีลักษณะไม่พูดจา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว หากพบว่าเป็นเด็กออทิสติกก็ส่งตัวบำบัดฟื้นฟูที่ ร.พ.ขอนแก่น โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกพูด ศิลปะ ดนตรี ว่ายน้ำ อาชาบำบัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมทั้งให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการดูแลเด็ก พญ.มน ธนากล่าวว่า สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในไทยน่าห่วง เพราะปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคนี้อันดับ 1 ของโลก และคนไทยร้อยละ 50 เป็นพาหะของโรคนี้ หากพ่อแม่และสังคมรอบข้างไม่ใส่ใจดูแลเด็ก จะทำให้เด็กซึมเศร้า สุขภาพกายและใจไม่ดี เราจึงเริ่มด้วยการปรับทัศนคติของเด็กและพ่อแม่ ให้รู้จักโรคธาลัสซีเมีย อีกทั้งมีทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วย และมีคลังเลือดสำหรับเด็กกลุ่มนี้ ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEEwTURjMU5nPT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE15MHdOeTB3TkE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...