คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา : เด็กดื้อ คือ เด็กที่ต่อต้าน ไม่เชื้อฟัง ดื้อรั้นฝ่าฝืนคำสั่งและกฎเกณฑ์ เมื่อรุนแรงขึ้นก็อาจแสดงความก้าวร้าว และเมื่อเป็นมากขึ้นในเด็กโตจะแสดงอาการต่อต้านสังคม ซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางทรัพย์สินและร่างกาย ในที่สุดอาจพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาบุคลิกภาพ

เด็กดื้ออาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วย ได้แก่ 1.ความล้มเหลวทางการศึกษา เช่น บกพร่องทางการอ่าน เรียนกว่า Learning Disorder (LD) ซึ่งเป็นปัญหาทางสมองทำให้ไม่พร้อมต่อการเรียน 2.สัมพันธภาพไม่ดีกับผู้อื่น 3.ปัญหาการปรับตัว 4. โรคสมาธิสั้น 5.พ่อแม่คาดหวังมากเกินไป 6.มีสังคมและกลุ่มเพื่อที่มีพฤติกรรมต้านสังคม 7.ภาวะซึมเศร้า

เด็กดื้อเกิดจาก 1.สาเหตุจากตัวเด็กเองที่มีพื้นฐานอารมณ์และรูปแบบของพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเลี้ยงยาก มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาก้าวร้าว 2.สาเหตุจากครัวครัว ได้แก่ ความเจ็บป่วยทางจิตของพ่อแม่ ปัญหาความประพฤติของพ่อแม่ วิธีการเลี้ยงดูบุตรที่มีความขัดแย้งระหว่างพ่อ แม่ ความเกลียดชัง ขาดความรักความอบอุ่น รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่และลูก การถูกล่วงเกินทางเพศ 3.สาเหตุจากสังคมรอบตัว เช่น โรงเรียน ชุมชนแออัด

ในการช่วยเหลือนั้นควรเน้นทั้งที่ตัวเด็กและครอบครัว ขณะที่การวางแผนป้องกันในชุมชนส่วนรวมก็มีความสำคัญมาก สำหรับการช่วยเหลือที่เน้นที่ตัวเด็ก ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบำบัด เน้นการให้รางวัลการทำพฤติกรรมดี ไม่ใช่ทำโทษ 2.การฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเข้าสังคม 3.ถ้าสงสัยเป็นโรคสมาธิสั้น หรือปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆ ควรพาพบจิตแพทย์เพื่อรักษาส่วนการช่วยเหลือเน้นที่ครอบครัว ได้แก่ 1.การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและความช่วยเหลือทางสังคม 2.ครอบครัวบำบัด เช่น การกำหนดขอบเขตระหว่างบุคคลของเด็กและผู้ปกครองอย่างชัดเจน การปรับปรุงบรรยากาศและการใช้อารมณ์ในครอบครัว ให้เด็กรู้สึกอยู่แล้วมีความสุข

3.การฝึกอบรมผู้ปกครอง ฝึกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจกับพฤติกรรมดีที่ต้องการมากว่าคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไม่ดีของเด็ก เอาแต่บ่น ตำหนิ และทำโทษ ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กมีความสัมพันธ์ดีต่อกัน : ผศ.นพ.ณัทร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ รพ.จุฬาลงกรณ์

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 24/05/2556 เวลา 03:45:39

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา : เด็กดื้อ คือ เด็กที่ต่อต้าน ไม่เชื้อฟัง ดื้อรั้นฝ่าฝืนคำสั่งและกฎเกณฑ์ เมื่อรุนแรงขึ้นก็อาจแสดงความก้าวร้าว และเมื่อเป็นมากขึ้นในเด็กโตจะแสดงอาการต่อต้านสังคม ซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางทรัพย์สินและร่างกาย ในที่สุดอาจพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาบุคลิกภาพ เด็กดื้ออาจมีปัญหาอื่นร่วมด้วย ได้แก่ 1.ความล้มเหลวทางการศึกษา เช่น บกพร่องทางการอ่าน เรียนกว่า Learning Disorder (LD) ซึ่งเป็นปัญหาทางสมองทำให้ไม่พร้อมต่อการเรียน 2.สัมพันธภาพไม่ดีกับผู้อื่น 3.ปัญหาการปรับตัว 4. โรคสมาธิสั้น 5.พ่อแม่คาดหวังมากเกินไป 6.มีสังคมและกลุ่มเพื่อที่มีพฤติกรรมต้านสังคม 7.ภาวะซึมเศร้า เด็กดื้อเกิดจาก 1.สาเหตุจากตัวเด็กเองที่มีพื้นฐานอารมณ์และรูปแบบของพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเลี้ยงยาก มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาก้าวร้าว 2.สาเหตุจากครัวครัว ได้แก่ ความเจ็บป่วยทางจิตของพ่อแม่ ปัญหาความประพฤติของพ่อแม่ วิธีการเลี้ยงดูบุตรที่มีความขัดแย้งระหว่างพ่อ แม่ ความเกลียดชัง ขาดความรักความอบอุ่น รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่และลูก การถูกล่วงเกินทางเพศ 3.สาเหตุจากสังคมรอบตัว เช่น โรงเรียน ชุมชนแออัด ในการช่วยเหลือนั้นควรเน้นทั้งที่ตัวเด็กและครอบครัว ขณะที่การวางแผนป้องกันในชุมชนส่วนรวมก็มีความสำคัญมาก สำหรับการช่วยเหลือที่เน้นที่ตัวเด็ก ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบำบัด เน้นการให้รางวัลการทำพฤติกรรมดี ไม่ใช่ทำโทษ 2.การฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเข้าสังคม 3.ถ้าสงสัยเป็นโรคสมาธิสั้น หรือปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆ ควรพาพบจิตแพทย์เพื่อรักษาส่วนการช่วยเหลือเน้นที่ครอบครัว ได้แก่ 1.การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและความช่วยเหลือทางสังคม 2.ครอบครัวบำบัด เช่น การกำหนดขอบเขตระหว่างบุคคลของเด็กและผู้ปกครองอย่างชัดเจน การปรับปรุงบรรยากาศและการใช้อารมณ์ในครอบครัว ให้เด็กรู้สึกอยู่แล้วมีความสุข 3.การฝึกอบรมผู้ปกครอง ฝึกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจกับพฤติกรรมดีที่ต้องการมากว่าคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไม่ดีของเด็ก เอาแต่บ่น ตำหนิ และทำโทษ ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กมีความสัมพันธ์ดีต่อกัน : ผศ.นพ.ณัทร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ รพ.จุฬาลงกรณ์

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...