จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรายงานการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการฯ

วันนี้ (13 มิ.ย.67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย ของเดือนพฤษภาคม 2567 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้กรอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยมี นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย รองประธานคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม ได้พิจารณาโครงการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน 3 กลุ่มคือ การสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การสนับสนุนองค์กรคนพิการ/องค์กรเพื่อคนพิการ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมจำนวน 17 โครงการ พร้อมทั้งพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 48 คำขอ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโครงการตามเสนอ และเสนอปรับปรุงบางรายการคำขอให้มีความเหมาะสมต่อการสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการของเจ้าหน้าที่และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงรายต่อไป

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/351941/?bid=1

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 14/06/2567 เวลา 14:57:26 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ